Zahtjev za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije

05.07.2024.

Uvjeti i postupak priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije, stjecanje prava i postupak polaganja specijalističkog ispita za stjecanje specijalnosti u području kliničke psihologije, provođenje specijalističkog staža te ostali poslovi i postupci koje provodi Hrvatska psihološka komora u svrhu priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije uređeni su Pravilnikom o specijalnostima ovlaštenih psihologa.

Pravilnikom je kao standard obrazovanja specijalista kliničke psihologije (kliničkih psihologa) postavljen poslijediplomski specijalistički ili doktorski studij odnosno studij kliničke psihologije na poslijediplomskoj razini završen u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, završetkom kojeg se stječe najmanje 120 ECTS bodova. Pored navedenog, specijalnost u području kliničke psihologije moguće je steći i završetkom drugih oblika izobrazbe u području kliničke psihologije. Drugim oblicima izobrazbe u području kliničke psihologije smatraju se jedan ili više oblika izobrazbe koji zajedno obuhvaćaju najmanje 500 sati izobrazbe u područjima kliničke psihodijagnostike i psiholoških tretmana uz uvjet da svako od navedenih područja mora biti obuhvaćeno s najmanje 150 sati izobrazbe. Također, neovisno o osnovi podnošenja zahtjeva, specijalizant kliničke psihologije obvezan je provesti specijalistički staž u trajanju od najmanje 960 sati prema planu i programu specijalističkog staža za područje kliničke psihologije te nakon podnošenja izvješća mentora, položiti specijalistički ispit pred tročlanim ispitnim povjerenstvom Komore.

 

Specijalnost u području kliničke psihologije može se priznati na zahtjev ovlaštenog psihologa koji:

   1. ima priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti,
   2. ima odgovarajuće radno iskustvo,
   3. nema izrečenu disciplinsku mjeru za disciplinsku povredu,
   4. ima završenu odgovarajuću specijalističku izobrazbu u području specijalnosti za koju traži priznavanje,
   5. ima uspješno obavljen specijalistički staž,
   6. ima položen specijalistički ispit u području specijalnosti za koju traži priznavanje,
   7. ima uredno ispunjenu člansku obvezu plaćanja članarine, s danom podnošenja zahtjeva.

 

Radno iskustvo – Odgovarajuće radno iskustvo za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije ostvaruje se na poslovima u području kliničke psihologije u trajanju od najmanje tri (3) godine, u slučaju završetka odgovarajućeg specijalističkog studija kliničke psihologije ili u trajanju od najmanje pet (5) godina, u slučaju završetka drugih oblika izobrazbe u području kliničke psihologije.

Specijalistička izobrazba - ostvaruje se završetkom studija kliničke psihologije ili završetkom drugih oblika izobrazbe u području kliničke psihologije. Drugim oblicima izobrazbe u području kliničke psihologije smatraju se jedan ili više oblika izobrazbe koji zajedno obuhvaćaju najmanje 500 sati izobrazbe u područjima: klinička psihodijagnostika i psihološki tretmaniSvako od navedenih područja mora biti obuhvaćeno s najmanje 150 sati izobrazbe.

Specijalistički staž - Specijalistički staž provodi se prema planu i programu specijalističkog staža, za područje specijalnosti u kojem je ovlašteni psiholog podnio zahtjev za priznavanje specijalnosti, u trajanju od najmanje 960 sati. Rad specijalizanta tijekom specijalističkog staža prati i nadzire mentor.

NAPOMENA: Ovlaštenom psihologu koji je u okviru specijalističkog studija ili specijalističke edukacije ostvario praktični rad pod vodstvom mentora, koji sadržajem i trajanjem odgovara programu specijalističkog staža u području specijalnosti za koju traži priznavanje, može se na temelju stručnog mišljenja nadležnog povjerenstva priznati praktični rad ostvaren pod vodstvom mentora kao specijalistički staž.

Specijalistički ispit - polaže se najkasnije u roku šest (6) mjeseci od završetka specijalističkog staža.

NAPOMENA: Ovlaštenom psihologu koji je u okviru specijalističkog studija ili specijalističke edukacije položio ispit praktičnih vještina, kojim je obuhvaćena provjera usvojenih kompetencija izjednačena s kompetencijama obuhvaćenim provjerom na specijalističkom ispitu za područje za koje podnositelj zahtjeva traži priznavanje specijalnosti, može se na temelju stručnog mišljenja nadležnog povjerenstva priznati položen ispit praktičnih vještina kao specijalistički ispit.

 

Potrebni dokumenti:

  1. obrazac zahtjeva za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije,
  2. elektronički zapis o radnopravnom statusu – radna knjižica,
  3. vlastoručno potpisana i ovjerena potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je psiholog obavljao kod poslodavca i trajanju radnog odnosa,
  4. izvornik ili javnobilježnički ovjerena preslika diplome ili potvrde o završenom specijalističkom ili doktorskom studiju kliničke psihologije – u slučaju podnošenja zahtjeva na temelju završenog poslijediplomskog studija kliničke psihologije,
  5. izvornik ili javnobilježnički ovjerena preslika dopunske isprave o studiju – u slučaju podnošenja zahtjeva na temelju završenog poslijediplomskog studija kliničke psihologije,
  6. cjeloviti nastavni plan i program poslijediplomskog specijalističkog ili doktorskog studija, ovjeren od visokoškolske ustanove,
  7. mišljenje Nacionalnog ENIC/NARIC ureda o inozemnoj visokoškolskoj obrazovnoj kvalifikaciji - u slučaju završetka studija kliničke psihologije u inozemstvu,
  8. ovjereni prijepis odslušanih i položenih kolegija ili ovjerena preslika indeksa, potvrdnice o završenim stručnim tečajevima, seminarima, edukacijama ili drugim oblicima stručne izobrazbe – u slučaju podnošenja zahtjeva na temelju završetka drugih oblika izobrazbe u području kliničke psihologije,
  9. pripadajući program iz kojeg je vidljiv sadržaj, oblik i satnica izobrazbe, ovjerenim od ustanove – u slučaju podnošenja zahtjeva na temelju završetka drugih oblika izobrazbe u području kliničke psihologije,
  10. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije.

 

Naknada: 39,82 EUR 

 

Troškovi postupka priznavanja specijalnosti u području kliničke psihologije uplaćuju se na žiro-račun Komore
IBAN: HR1123600001101712980,
model i poziv na broj: HR67 OIB,

svrha doznake: priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije

 

Upravna pristojba: ne naplaćuje se

 

Napomena:

  • Zahtjev mora biti vlastoručno potpisan, u slučaju da se podnosi poštom ili neposredno Tajništvu Komore. Zahtjev mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis, u slučaju da se podnosi elektroničkim putem.
  • Prilozi se dostavljaju u izvorniku ili u javnobilježnički ovjerenoj preslici.

 

O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije.

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj