Vježbenički staž - osnovne informacije

05.07.2024.

Vježbenički staž je obavljanje psihološke djelatnosti pod nadzorom psihologa mentora kojim se psiholog vježbenik osposobljava za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti.

Vježbenički staž traje godinu dana i obavlja se u punom radnom vremenu kako je isto određeno općim propisima o radu, a prema planu i programu vježbeničkog staža za područje primijenjene psihologije u kojem je psihologu vježbeniku odobreno obavljanje vježbeničkog staža. Iznimno, psihologu vježbeniku može se odobriti obavljanje vježbeničkog staža i u nepunom radnom vremenu, u kojem slučaju se trajanje vježbeničkog staža produžuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu odnosno za vrijeme preostalo do punog radnog vremena kako je isto određeno općim propisima o radu.

Pravo na obavljanje vježbeničkog staža stječe se učlanjenjem u Hrvatsku psihološku komoru i upisom u Imenik psihologa vježbenika.

Vježbenički staž može se obavljati temeljem ugovora o radu, rješenja ili drugog akta sukladno propisima kojim se uređuje službenički odnos ili vojna služba, ugovora o volontiranju ili drugog ugovora kojim se dokazuje početak rada u području psihološke djelatnosti. 

Zahtjev za upis u Imenik vježbenika i Obavijest o početku vježbeničkog staža moraju biti podneseni Komori najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora.

Mentor psihologu vježbeniku može biti ovlašteni psiholog, za kojeg ne postoje zapreke za mentorstvo, koji od dana priznavanja prava na obavljanje psihološke djelatnosti ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u području primijenjene psihologije u kojem se određuje za mentora, osim u posebnim područjima primijenjene psihologije ili područjima Republike Hrvatske u kojima prema procjeni Povjerenstva postoji manjak mentora, u kojim slučajevima mentor psihologu vježbeniku iznimno može biti ovlašteni psiholog koji od dana priznavanja prava na obavljanje psihološke djelatnosti ima najmanje (3) godine radnog iskustva u području primijenjene psihologije u kojem se određuje za mentora.

Jedan mentor može istodobno mentorirati najviše tri (3) psihologa vježbenika, osim u posebnim područjima primijenjene psihologije ili područjima Republike Hrvatske u kojima prema procjeni Povjerenstva postoji manjak mentora, u kojim slučajevima se iznimno može odobriti istodobno mentoriranje više od tri (3) psihologa vježbenika.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti za svoj vježbenički staž osigurati mentora zatražit će od Komore da mu imenuje mentora.

Odluku o predloženom vježbeničkom stažu donosi Povjerenstvo za psihologe vježbenike.

U slučaju kada Povjerenstvo utvrdi da je sva dokumentacija uredna, pravodobna, a predloženi vježbenički staž u skladu s važećim planom i programom, Povjerenstvo donosi odluku o odobrenju vježbeničkog staža o čemu službena osoba podnositelju, poslodavcu i mentoru, u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka, izdaje pisanu obavijest koja sadržava podatke o podnositelju zahtjeva, poslodavcu, mentoru, području obavljanja vježbeničkog staža, datumu početka i završetka vježbeničkog staža te danu stjecanja prava na polaganje psihološkog stručnog ispita.

Kao datum početka vježbeničkog staža može se odobriti dan početka rada podnositelja zahtjeva ukoliko je zahtjev podnesen pravodobno u skladu s propisanim rokom (najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora). U protivnom se za početak obavljanja vježbeničkog staža odobrava datum ne raniji od 30 dana od dana kada je Komora zaprimila Obavijest o početku vježbeničkog staža, a koji ne može biti raniji od dana učlanjenja podnositelja zahtjeva u Komoru.

Vježbenički staž ne teče od dana prestanka radnog odnosa temeljem kojeg je odobren vježbenički staž (prekid vježbeničkog staža).

Psiholog vježbenik je o tome obvezan obavijestiti Komoru najkasnije u roku od osam (8) dana od dana nastupa prekida. Uz obavijest o prekidu psiholog vježbenik obvezan je dostaviti i dokaz o prekidu rada u području psihološke djelatnosti.

Vježbenički staž ne teče za vrijeme rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, dopusta zbog njege djeteta s teškoćama u razvoju kao i druge opravdane spriječenosti duže od dva (2) mjeseca (privremena obustava vježbeničkog staža). Psiholog vježbenik je o tome obvezan obavijestiti Komoru najkasnije u roku od osam (8) dana od dana nastupa okolnosti. Uz obavijest o privremenoj obustavi psiholog vježbenik obvezan je dostaviti i dokaz o privremenoj obustavi rada u području psihološke djelatnosti.

Nakon prestanka razloga za prekid vježbeničkog staža odnosno nakon što psiholog vježbenik nastavi raditi u području psihološke djelatnosti obvezan je o tome u roku osam (8) dana obavijestiti Komori i dostaviti presliku ugovora o radu, rješenja ili drugog akta sukladno propisima kojim se uređuje službenički odnos ili vojna služba, ugovora o volontiranju ili drugog ugovora kojim se dokazuje nastavak rada u području psihološke djelatnosti.

Kao datum nastavka vježbeničkog staža može se odobriti dan nastavka rada podnositelja zahtjeva ukoliko je zahtjev podnesen pravodobno u skladu s propisanim rokom (najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora). U protivnom se za nastavak obavljanja vježbeničkog staža odobrava datum ne raniji od 30 dana od dana kada je Komora zaprimila Obavijest o nastavku vježbeničkog staža.

Nakon prestanka razloga za privremenu obustavu vježbeničkog staža odnosno nakon što psiholog vježbenik nastavi raditi u području psihološke djelatnosti odnosno na istom radnom mjestu za koje mu je prethodno odobreno pokretanje vježbeničkog staža obvezan je o tome u roku osam (8) dana obavijestiti Komoru i dostaviti dokaz o prestanku rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta, dopusta zbog njege djeteta s teškoćama u razvoju kao i druge opravdane spriječenosti duže od dva (2) mjeseca. Kao datum nastavka vježbeničkog staža odobrava se dan prestanka okolnosti rad koje je obustavljen osim u slučaju opravdane spriječenosti duže od (2) mjeseca u kojem slučaju o datumu nastavka vježbeničkog staža odlučuje Povjerenstvo.

Psiholog vježbenik stječe pravo na polaganje psihološkog stručnog ispita nakon uspješno završenog vježbeničkog staža u trajanju od godine dana i stečenih kompetencija utvrđenih planom i programom vježbeničkog staža ili danom pravomoćnosti rješenja Komore o priznavanju inozemnog stručnog staža u trajanju od godine dana, u slučaju priznavanja inozemnog stručnog staža.

Prijava polaganja psihološkog stručnog ispita podnosi se u rokovima prijava objavljenim na mrežnoj stranici Komore, a najranije dva (2) odnosno najkasnije mjesec dana prije dana održavanja psihološkog stručnog ispita. Istodobno s prijavom psihološkog stručnog ispita psiholog kandidat je obvezan pokrenuti postupak priznavanja prava na obavljanje psihološke djelatnosti.

Detaljne informacije o obavljanju vježbeničkog staža i polaganju stručnog ispita možete naći u Pravilniku o psiholozima vježbenicima.

Preuzmite datoteke

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj