Upis u Imenik psihologa vježbenika

07.03.2024.

Vježbenički staž je obavljanje psihološke djelatnosti pod nadzorom psihologa mentora kojim se psiholog vježbenik osposobljava za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti.

Pravo na obavljanje vježbeničkog staža stječe se upisom u Imenik psihologa vježbenika.

 

Uvjeti:

Pravo upisa u Imenik psihologa vježbenika ima psiholog ako:

  1. ima završen dodiplomski ili preddiplomski i diplomski studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili kojem je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa, sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti i posebnim propisima,
  2. je član Komore,
  3. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela:
   a) kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00 – Odluka USRH, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka USRH, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11)
   b) protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), 
  4. mu nije pravomoćno izrečena prekršajna pravna sankcija za nasilje u obitelji,
  5. se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,
  6. ne postoje okolnosti koje predstavljaju osnovu za zabranu obavljanja vježbeničkog staža sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti i članku 48. ovog Pravilnika.

Zahtjev za upis u Imenik vježbenika i Obavijest o početku vježbeničkog staža moraju biti podneseni Komori najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora.

Zahtjev za upis u Imenik psihologa vježbenika može biti podnesen i slučaju kada podnositelj ne prijavljuje početak rada u području psihološke djelatnosti te se može podnijeti nakon ili istodobno za zahtjevom za učlanjenje u Hrvatsku psihološku komoru. Ukoliko je zahtjev za upis u Imenik psihologa vježbenika podnesen istodobno sa zahtjevom za učlanjenje u Hrvatsku psihološku komoru, Komora prvo odlučuje o zahtjevu za učlanjenje za koje vrijeme se zastaje s postupkom upisa u Imenik psihologa vježbenika.

Psiholog vježbenik upisuje se u Imenik psihologa vježbenika s danom s kojim Povjerenstvo psihologu vježbeniku odobrava pokretanje vježbeničkog staža.

U slučajevima kada podnositelj zahtjeva zatraži upis u Imenik psihologa vježbenika bez prijave početka rada u području psihološke djelatnosti, psiholog vježbenik upisuje se u Imenik psihologa vježbenika s danom predaje urednog zahtjeva.

 

Potrebni dokumenti:

  • Zahtjev za upis u Imenik psihologa vježbenika (obrazac)

  • potvrda nadležnog kaznenog suda da se protiv Vas ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, ne stariji od 30 dana

  • obavijest o početku vježbeničkog staža (obrazac)

  • preslika ugovora o radu, rješenja ili drugog akta sukladno propisima kojim se uređuje službenički odnos ili vojna služba, ugovora o volontiranju ili drugog ugovora kojim se dokazuje početak rada u području psihološke djelatnosti.

  • izjava mentora o minimalno 5 godina radnog staža u području primijenjene psihologije

  • molba za dodjelu mentora (ukoliko podnositelj obavijesti nije u mogućnosti za svoj vježbenički staž osigurati mentora)

 

Naknada: troškovi postupka upisa u Imenik psihologa vježbenika 13,27 EUR (99,98 HRK)

Broj računa za e-plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: postupak upisa u Imenik psihologa vježbenika

 

E-POSTUPAK za odobrenje obavljanja vježbeničkog staža:

  • obrasce ispuniti i vlastoručno potpisati
  • obrasce dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s pripadajućim dokumentima i potvrdom o uplati troškova postupka upisa u Imenik psihologa vježbenika – sve u skeniranom PDF obliku
  • vježbenička knjižica preuzima se na mrežnim stranicama Komore 

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima 

 

Pravni lijek:

Protiv rješenja o upisu u Imenik psihologa vježbenika ne može se izjaviti žalba, ali se može u roku od 30 dana od dostave rješenja, tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj