Tajništvo Komore

07.05.2024.

Tajništvo Komore je samostalna stručna služba Komore koja obavlja sve pravne, upravne, stručne i administrativne poslove za tijela Komore.

Tajništvo Komore samostalno postupa u pojedinačnim upravnim stvarima temeljem javnih ovlasti iz članka 21. Zakona o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine broj 98/19, 18/22) i članka 7. stavka 1. Statuta (Narodne novine broj 21/21, 109/22) koji se odnose na:

  • postupke upisa u odgovarajuće imenike, upisnike i evidencije te brisanja,
  • donošenje rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
  • donošenje rješenja o privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
  • donošenje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije – psihologa, kao nadležno tijelo sukladno posebnom propisu,
  • obavljanje stručnog nadzora nad radom ovlaštenih psihologa,
  • donošenje rješenja o priznavanju specijalnosti,
  • vođenje zakonom propisanih imenika, upisnika i evidencija,
  • izdavanje potvrda iz evidencija koje Komora vodi u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima,
  • obavljanje drugih poslova koji proizlaze iz javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i drugim propisima.

Pored navedenih poslova Tajništvo:

  • priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština,
  • priprema nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor,
  • vodi imenike, upisnike i druge evidencije koje je Komora obvezna voditi,
  • obavlja pravne, upravne, stručne, administrativne i druge poslove za tijela Komore, povjerenstava i stručne razrede Komore u skladu s aktima Komore,
  • obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Upravnog odbora, a sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Tajništvo čine Tajnik Komore i drugi radnici Tajništva sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Tajnik Komore planira, organizira i vodi rad Tajništva i potpisuje izvatke iz službenih evidencija.

 

Tajnik

Antun Pretković
e-mail: tajnik@psiholoska-komora.hr

Pravnik

Ivana Vlah
e-mail: pravnik@psiholoska-komora.hr

Voditelj pisarnice i arhiva

Domagoj Kovačević
e-mail: domagoj.kovacevic@psiholoska-komora.hr

Savjetnik za stručna pitanja

Teuta Barušić
e-mail: teuta.barusic@psiholoska-komora.hr

Samostalni upravni referenti

Maja Lugar
e-mail: maja.lugar@psiholoska-komora.hr

Martina Gajdek
e-mail: martina.gajdek@psiholoska-komora.hr

Klara Ciprić
e-mail: klara.cipric@psiholoska-komora.hr

Ekonomist

Branka Mustač
e-mail: branka.mustac@psiholoska-komora.hr

Administratori

Smiljana Patalen
e-mail: smiljana.patalen@psiholoska-komora.hr

Dragana Svilar
e-mail: dragana.svilar@psiholoska-komora.hr

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj