Stručna pitanja

05.07.2024.

Pravo na stručnu pomoć u obavljanju psihološke djelatnosti

 

Ovlašteni psiholozi i psiholozi vježbenici pravo na stručnu pomoć u obavljanju psihološke djelatnosti ostvaruju podnošenjem zahtjeva za stručno mišljenje.

Stručno mišljenje je pisano mišljenje Povjerenstva za stručna pitanja kojim se utvrđuje ili razjašnjava određeno stručno pitanje vezano za primjenu pravila struke odnosno načela i spoznaja psihološke znanosti i prakse, primjenu standarda rada, prava i dužnosti u obavljanju psihološke djelatnosti ili drugo pitanje vezano za psihološku profesiju.

Zahtjev ovlaštenog psihologa ili psihologa vježbenika za davanje stručnog mišljenja mora biti jasan, razumljiv i potpun, a mora sadržavati načelno pitanje i konkretne okolnosti u odnosu na koje se traži stručno mišljenje te ime, prezime, adresu i članski broj podnositelja. p>

Zahtjev se podnosi na obrascu, koji mora biti vlastoručno potpisan, a ukoliko se zahtjev dostavlja elektroničkim putem mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis sukladno posebnim propisima.

Zahtjev ovlaštenog psihologa ili psihologa vježbenika za davanje stručnog mišljenja podnosi se u pisanom obliku putem pošte, elektroničkim putem ili neposredno Tajništvu Komore.

 

Postupanje s nerazumljivim ili nepotpunim zahtjevima

Ako je zahtjev ovlaštenog psihologa ili psihologa vježbenika nerazumljiv ili nepotpun, podnositelj zahtjeva pozvat će se da najkasnije u roku od 15 dana uredi ili dopuni zahtjev.

Ako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku ne postupi sukladno pozivu da zahtjev uredi ili dopuni, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

 

Rok za davanje stručnog mišljenja

Povjerenstvo za stručna pitanja u povodu uredno zaprimljenog zahtjeva daje stručno mišljenje vodeći se prirodom i okolnostima predmeta, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Iznimno, u složenim predmetima u kojima se na temelju ocjene Povjerenstva u postupku davanja stručnog mišljenja uključuju druga tijela iz članka 13. Pravilnika, stručno mišljenje daje se najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Povjerenstvo za stručna pitanja
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22)
Kodeks etike psihološke djelatnosti (NN 13/05)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na stručnu pomoć u obavljanju psihološke djelatnosti

Preuzmite datoteke

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj