Skupština

05.07.2024.

Skupština Komore je najviše tijelo odlučivanja i čine ju predstavnici članova Komore.

Skupština donosi:

  • statut,
  • godišnji plan i program rada,
  • financijski plan,
  • odluku o godišnjem izvješću o radu,
  •  odluku o financijskom izvješću,
  • odluku o visini članarine,
  • etički kodeks psihološke djelatnosti,
  •  opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore,
  • druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore.

 

Članovi Skupštine Komore su:

Predsjednik:
Dejvid Zombori

Izabrani predstavnici članova prema Izbornim jedinicama:

Panonska Hrvatska

  1. Katarina Andrić
  2. Gabrijel Barunović
  3. Senka Božić
  4. Ivan Čičak
  5. Ema Filajdić
  6. Ankica Lončarević
  7. Sanja Milković Šipek
  8. Jasna Per-Kožnjak
  9. Josipa Samardžija

Jadranska Hrvatska - sjever

  1. Daniel Antunović
  2. Hrvoje Gligora
  3. Barbra Kristofich Ambruš
  4. Tatjana Mergl
  5. Anela Nikčević-Milković
  6. Ivana Sošić Antunović
  7. Tamara Sremec
  8. Inge Vlašić-Cicvarić 

Jadranska Hrvatska - jug

  1. Jagoda Gauta
  2. Đurđica Jurjević
  3. Ivana Knežević
  4. Gina Lugović
  5. Iva  Slačanac
  6. Marija Šimičević
  7. Vera Šušić 

Grad Zagreb

  1. Teuta Barušić
  2. Lovorka Brajković
  3. Tea Brezinšćak
  4. Antonija Ćosić
  5. Mirna Drmić
  6. Nataša Jokić-Begić
  7. Ida Juranić
  8. Romel Krajačić
  9. Sandro Krašić
  10. Gordana Kuterovac Jagodić
  11. Maja Miljanović
  12. Nina Predrijevac
  13. Dubravka Svilar Blažinić
  14. Ivan Vračić
  15. Dario Vučenović
  16. Blanka Žic Grgat

Sjeverna Hrvatska

  1. Josipa Blažeka
  2. Boris Brežnjak
  3. Bernardica Franjić-Nađ
  4. Eleonora Glavina
  5. Gordana Kamenečki
  6. Nikolina Magaš Raguž
  7. Kristina Vujnović
  8. Tatjana Žižek

Izabrani članovi Tijela Komore iz članka 9. Statuta:

  1. Latinka Basara
  2. Andreja Bogdan
  3. Gordan Bošković
  4. Tončica Božić 
  5. Andreja Brajša Žganec
  6. Ingrid Cippico
  7. Mislav Čupić
  8. Marina Grubić
  9. Marina Gulin
  10. Svetislav Joka
  11. Ljiljana Kaliterna Lipovčan
  12. Nada Kegalj 
  13. Igor Kovač
  14. Snježana Kovač
  15. Kristina Krulić Kuzman
  16. Anita Lauri Korajlija
  17. Sandra Matošina Borbaš
  18. Mladen Mavar
  19. Sanja Olbina Borić
  20. Sanda Puljiz Vidović
  21. Ella Selak Bagarić
  22. Violeta Vidaček-Hainš

 

Javnost rada:

Predstavnici javnosti mogu ostvariti neposredan uvid u rad Skupštine prijavom svojeg prisustvovanja najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Prijave se mogu vršiti telefonski radnim danom od 9 do 11 sati na telefon 01 3014 001 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr. Sjednici može istodobno prisustvovati 10 osoba, u slučaju većeg broja prijavljenih vodit će se računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo sudjelovanja u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti nema pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama, sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti.

 

Sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj