Psihotehničari

07.03.2024.

Psihotehničar je osoba sa stečenom najmanje srednjom stručnom spremom koja je posebno educirana za pomoć ovlaštenom psihologu prilikom primjene psihodijagnostičkih sredstava.

Psihotehničara educira ovlašteni psiholog kojem će psihotehničar pomagati te je obvezan postupati isključivo prema uputama ovlaštenog psihologa.

Psihotehničar može uz nadzor ovlaštenog psihologa sudjelovati u postupku primjene psihodijagnostičkih sredstava:

  • uručivati psihodijagnostička sredstva i listove za odgovore korisnicima psiholoških usluga,
  • nadzirati korisnike psiholoških usluga tijekom primjene psihodijagnostičkih sredstava,
  • davati upute i pojašnjenja korisnicima o načinu primjene psihodijagnostičkih sredstava (način unošenja odgovora, vrijeme za odgovore i sl.),
  • prikupljati primijenjena psihodijagnostička sredstva odnosno listove za odgovore,
  • administrativno obrađivati psihodijagnostička sredstva (evidentirati odgovore korisnika psiholoških usluga, unositi odgovore korisnika psiholoških usluga u aplikaciju i sl.),
  • obavljati druge pomoćne poslove prema uputama ovlaštenog psihologa.

Psihotehničar nije ovlašten odabirati niti interpretirati psihodijagnostička sredstva.

Za rad psihotehničara u odnosu na primjenu psihodijagnostičkih sredstava odgovara ovlašteni psiholog prema čijim uputama psihotehničar postupa.

Ovlašteni psiholog obvezan je psihotehničara upoznati sa zabranom preslikavanja ili davanja na uvid neovlaštenim osobama, u cjelini ili djelomično, posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj