Priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti temeljem članka 49. Zakona o psihološkoj djelatnosti

07.05.2024.

Psiholozi kojima je prethodno izdana ili obnovljena osnovna dopusnica sukladno odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03), a koji na dan stupanja na snagu Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22) ispunjavali uvjete za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnost nisu obvezni pokretati postupke pred Hrvatskom psihološkom komorom već im Komora temeljem članka 49. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22) priznaje pravo na obavljanje psihološke djelatnosti rješenjem donesenim po službenoj dužnosti.

Naknada: bez naknade

Dodatne obaveze:

Psiholog kojem je rješenjem priznato pravo na obavljanje psihološke djelatnosti (ovlašteni psiholog) ima pravo i obvezu stručnog usavršavanja koje obuhvaća kontinuirano praćenje razvoja psihološke znanosti i stjecanje novih kompetencija radi održavanja i unaprjeđenja kvalitete provođenja stručnih postupaka i mjera, kao i pravo na stjecanje specijaliziranih stručnih kompetencija potrebnih za pojedino područje primijenjene psihologije (obveza stručnog usavršavanja). Ovlašteni psiholog dužan je poštivati odredbe Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22), kodeksa etike psihološke djelatnosti i drugih općih akata Hrvatske psihološke komore. Ovlašteni psiholog nije obvezan Komori podnositi zahtjev za obnavljanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti.


Pravo na obavljanje psihološke djelatnosti ovlaštenom psihologu prestaje:

  • smrću
  • ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje psihološke djelatnosti
  • ako nastanu okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete iz članka 8. ovoga Zakona
  • ako ne ispunjava obveze stručnog usavršavanja iz članka 14. ovoga Zakona
  • na njegov zahtjev
  • ako teško povrijedi etički kodeks psihološke djelatnosti
  • ako mu je nakon obavljenog stručnog nadzora ili u disciplinskom postupku izrečena mjera privremene zabrane obavljanja psihološke djelatnosti ili mjera prestanka prava na obavljanje psihološke djelatnosti.

O prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti odlučuje Komora rješenjem. Protiv rješenja o prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti ne može se izjaviti žalba, ali se može u roku od 30 dana od dostave rješenja, tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

Ovlašteni psiholog ne smije obavljati psihološku djelatnost u slučaju:

  • lišenja poslovne sposobnosti, od dana pravomoćnosti odluke o lišenju poslovne sposobnosti
  • izricanja prekršajne pravne sankcije za nasilje u obitelji, od dana pravomoćnosti odluke suda
  • osude na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomoćnosti odluke suda
  • zabrane obavljanja psihološke djelatnosti, od dana pravomoćnosti odluke o zabrani obavljanja psihološke djelatnosti
  • prestanka prava na obavljanje psihološke djelatnosti, od dana pravomoćnosti odluke o prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti.


Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti

 

Pravni lijek:

Protiv rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti ne može se izjaviti žalba, ali se može u roku od 30 dana od dostave rješenja, tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj