Prijavnica za polaganje stručnog ispita

07.05.2024.

Nakon obavljenog vježbeničkog staža psiholozi vježbenici obavezni su položiti psihološki stručni ispit, nakon čega stječu uvjet iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22) za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti. 

Psiholog vježbenik stječe pravo na polaganje psihološkog stručnog ispita nakon uspješno završenog vježbeničkog staža u trajanju od godine dana i stečenih kompetencija utvrđenih planom i programom vježbeničkog staža ili danom pravomoćnosti rješenja Komore o priznavanju inozemnog stručnog staža u trajanju od godine dana, u slučaju priznavanja inozemnog stručnog staža.

Prijava polaganja psihološkog stručnog ispita podnosi se u rokovima prijava objavljenim na mrežnoj stranici Komore, a najranije dva (2) odnosno najkasnije mjesec dana prije dana održavanja psihološkog stručnog ispita.

Istodobno s prijavom psihološkog stručnog ispita psiholog kandidat je obvezan pokrenuti postupak priznavanja prava na obavljanje psihološke djelatnosti. 

Komora na svojoj mrežnoj stranici objavljuje mjesto, dan i vrijeme polaganja psihološkog stručnog ispita za kandidate kojima je odobreno polaganje ispita, najkasnije osam (8) dana prije dana održavanja psihološkog stručnog ispita.

 

Potrebni dokumenti:

  • Ispunjena i ovjerena vježbenička knjižica u fizičkom i PDF formatu

Naknada: 39,82 EUR (300,02 HRK)

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: naknada za polaganje psihološkog stručnog ispita

Dodatne obaveze:

Kandidat kojem je odobreno polaganje psihološkog stručnog ispita može najkasnije tri (3) dana prije dana održavanja psihološkog stručnog ispita odgoditi polaganje o čemu je obvezan obavijestiti Komoru pisanim putem. 

 

E-POSTUPAK za polaganje psihološkog stručnog ispita:

  • prijavnicu ispuniti i vlastoručno potpisati te priložiti:
   • vježbeničku knjižicu potpisanu i ovjerenu pečatom poslodavca te potpisanu od strane mentora, 
   • presliku rješenja o priznavanju inozemnog stručnog staža, u slučaju priznavanja inozemnog stručnog staža,
   • izvješće mentora o provedenim dopunskim mjerama, u slučaju određivanja dopunskih mjera,
   • dokaz o uplaćenoj naknadi troškova polaganja psihološkog stručnog ispita
   • druge dokaze sukladno odredbama Pravilnika o psiholozima vježbenicima
  • prijavnicu s prilozima dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela u elektroničkom obliku u .pdf formatu e-poštom,
  • ispunjenu i ovjerenu vježbeničku knjižicu dostaviti u fizičkom formatu – poštom ili osobno

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 98/1918/22)
Pravilnik o psiholozima vježbenicima
 

Pored prijave polaganja psihološkog stručnog ispita psiholozi vježbenici koji pristupaju stručnom ispitu obvezni su podnijeti ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI kako bi stjecanjem uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o psihološkoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22) odnosno polaganjem psihološkog stručnog ispita ostvarili priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti.

Upute za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na obavljanje psihološke djelatnosti dostupne su ovdje.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj