Povjerenstva

05.07.2024.

Povjerenstva Komore su radna tijela Komore koja se osnivaju propisima ili općim aktima Komore.

Skupština Komore može općim aktima osnivati Povjerenstva za potrebe izvršavanja javnih ili drugih ovlasti Komore ili za obavljanje poslova stalnog karaktera, radi njihove djelotvorne i učinkovite provedbe, a sukladno djelokrugu Komore utvrđenom odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti i odredbama drugih propisa.

Povjerenstva obavljaju sljedeće poslove:

  • sudjeluju davanjem mišljenja, prijedloga ili na drugi način određen propisima ili općima aktima Komore u upravnim ili neupravnim postupcima iz djelokruga Komore,
  • prate provođenje zakona, propisa i općih akata Komore unutar nadležnosti određene propisima ili općima aktima Komore,
  • raspravljaju, zauzimaju stajališta i izvještavaju Upravni odbor i predsjednika Komore o pojedinim pitanjima iz njihove nadležnosti,
  • surađuju s tijelima, drugim povjerenstvima, stručnim razredima i Tajništvom Komore,
  • obavljaju druge poslove određene propisima ili općima aktima Komore. 

 

Povjerenstvo za osnovne dopusnice

Djelokrug rada: odlučuje o postupcima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja osnovnih i posebnih dopusnica koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu Pravilnika o izdavanju i oduzimanju ovlaštenja za obavljanje psihološke djelatnosti KLASA: 011-02 /23-03/05, URBROJ: 251-375/01-01-23-4, daje mišljenje u postupku ispisa iz Registra članova Komore.

Povjerenstvo za osnovne dopusnice čine predsjednik i dva člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za osnovne dopusnice su:
Ingrid Cippico – predsjednica
Daria Vuger Kovačić - zamjenica predsjednice
Valerija Hauptfeld


Povjerenstvo za psihologe vježbenike

Povjerenstvo za psihologe vježbenike obavlja sljedeće poslove:

  • provodi nadzor nad obavljanjem vježbeničkog staža,
  • provodi evaluaciju rada mentora,
  • izrađuje i donosi planove i programe vježbeničkog staža,
  • donosi odluku o priznavanju vježbeničkog staža u inozemstvu,
  • organizira edukaciju za obavljanje poslova mentora,
  • može organizirati seminar za psihologe vježbenika u smislu stručne edukacije i pripreme za psihološki stručni ispit,
  • obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo za psihologe vježbenike čine predsjednik Povjerenstva i četiri člana, a imenuje ih Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za psihologe vježbenike su:
Andreja Bogdan - predsjednica
Sandra Matošina Borbaš - zamjenica predsjednice
Svetislav Joka
Tanja Jurin
Gordana Kamenečki


Povjerenstvo za stručno usavršavanje

Povjerenstvo za stručno usavršavanje obavlja slijedeće poslove:

  • izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja,
  • izrađuje prijedlog organizacije i provođenja trajne izobrazbe,
  • utvrđuje kategorizaciju oblika trajne izobrazbe,
  • provodi provjeru stručnosti psihologa,
  • izrađuje sadržaj ispita za provjeru stručnosti psihologa,
  • imenuje ispitna povjerenstva za provjeru stručnosti psihologa,
  • obavlja i druge poslove određene Pravilnikom ili drugim općim aktom Komore.

Povjerenstvo za stručno usavršavanje čine predsjednik i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručno usavršavanje su:
Dubravka Svilar Blažinić - predsjednica
Anita Lauri Korajlija
Ankica Matasović
Sandra Matošina Borbaš
Marlena Plavšić


Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • daje mišljenje o kategorizaciji psihodijagnostičkog sredstva,
  • predlaže mjere za poboljšanje uporabe i zaštite psihodijagnostičkih sredstava,
  • predlaže mjere u slučajevima neovlaštenog korištenja psihodijagnostičkih sredstava,
  • predlaže smjernice za primjenu psihodijagnostičkih sredstava,
  • obavlja i druge poslove temeljem Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima i drugih općih akata Komore.

Članovi Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva su:
Ella Selak Bagarić - predsjednica
Lucija Veličan Marković - zamjenica predsjednice
Gordan Bošković
Ankica Matasović
Iva Sofija Miloš
 

Povjerenstvo za psihoterapiju

Članovi Povjerenstva za psihoterapiju su:
Ivan Vračić - predsjednik
Irena Bezić - zamjenica predsjednika
Joško Jurman
Petra Malešević
Margareta Mesić


Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti:

  • provodi postupke priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa u Republici Hrvatskoj
  • daje prethodno neobvezujuće mišljenje o sukladnosti programa studija psihologije u inozemstvu sa studijem kakav se za reguliranu profesiju psiholog provodi u Republici Hrvatskoj
  • predlaže ispitivače na ispitima provjere kompetentnosti

Povjerenstvo se sastoji od najmanje pet, a najviše sedam članova, s time da ukupan broj članova mora uvijek biti neparan. U Povjerenstvo se imenuju četiri ovlaštena psihologa koji najmanje pet godina obavljaju psihološku djelatnost i jedan ili više stručnjaka koji u sklopu svoje osnovne djelatnosti provodi izobrazbu stručnjaka za reguliranu profesiju – psiholog u Republici Hrvatskoj ili koji je sudjelovao u izradi programa izobrazbe stručnjaka za reguliranu profesiju – psiholog u Republici Hrvatskoj.

Članovi Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti su:
Anita Lauri Korajlija - predsjednica
Dejvid Zombori - zamjenik predsjednice
Rosanda Pahljina-Reinić
Andrea Vranić
Iva Žegura


Povjerenstvo za stručni nadzor

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • izrađuje prijedlog liste psihologa koji će provoditi stručni nadzor,
  • izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,
  • izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora,
  • vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
  • sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
  • koordinira provođenje stručnog nadzora s nadležnim inspekcijama i drugim nadležnim tijelima,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručni nadzor su:
Gordana Kuterovac Jagodić - predsjednica
Sanda Puljiz Vidović - zamjenica predsjednice
Ingrid Cippico

 

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije obavlja sljedeće poslove:

  • daje stručno mišljenje o radnom iskustvu i specijalističkoj izobrazbi,
  • nadzire provođenje specijalističkog staža,
  • priprema planove i programe specijalističkog staža,
  • imenuje, razrješava i evaluira mentore,
  • organizira edukacije mentora,
  • organizira edukacije specijalizanata,
  • utvrđuje ispitne rokove i organizira provođenje završnih ispita,
  • u suradnji sa Stručnim razredima i Tajništvom Komore, utvrđuje katalog ispitnih pitanja za specijalistički ispit,
  • predlaže ispitivače za Listu ispitivača,
  • obavlja i druge poslove temeljem ovog Pravilnika i drugih općih akata Komore.

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije ima pet članova. Članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za priznavanje specijalnosti u području kliničke psihologije su:
Ivan Vračić - predsjednik
Gordana Kamenečki - zamjenica predsjednika
Lidija Arambašić
Andreja Bogdan
Svetislav Joka

 

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području medicine rada

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području medicine rada obavlja sljedeće poslove:

  • daje stručno mišljenje o radnom iskustvu i specijalističkoj izobrazbi,
  • nadzire provođenje specijalističkog staža,
  • priprema planove i programe specijalističkog staža,
  • imenuje, razrješava i evaluira mentore,
  • organizira edukacije mentora,
  • organizira edukacije specijalizanata,
  • utvrđuje ispitne rokove i organizira provođenje specijalističkih ispita,
  • u suradnji sa Stručnim razredima i Tajništvom Komore, utvrđuje katalog ispitnih pitanja za specijalistički ispit,
  • predlaže ispitivače za Listu ispitivača,
  • obavlja i druge poslove temeljem ovog Pravilnika i drugih općih akata Komore.

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području medicine rada ima pet članova. Članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za priznavanje specijalnosti u području medicine rada su:
Martina Čelebija - predsjednica
Ingrid Cippico - zamjenica predsjednice
Ida Juranić
Gordana Kamenečki
Zdeslava Udovičić

 

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području psihologije sporta

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području psihologije sporta obavlja sljedeće poslove:

  • daje stručno mišljenje o radnom iskustvu i specijalističkoj izobrazbi,
  • nadzire provođenje specijalističkog staža,
  • priprema planove i programe specijalističkog staža,
  • imenuje, razrješava i evaluira mentore,
  • organizira edukacije mentora,
  • organizira edukacije specijalizanata,
  • utvrđuje ispitne rokove i organizira provođenje specijalističkih ispita,
  • u suradnji sa Stručnim razredima i Tajništvom Komore, utvrđuje katalog ispitnih pitanja za specijalistički ispit,
  • predlaže ispitivače za Listu ispitivača,
  • obavlja i druge poslove temeljem ovog Pravilnika i drugih općih akata Komore.

Povjerenstvo za priznavanje specijalnosti u području psihologije sporta ima tri ili pet članova. Članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za priznavanje specijalnosti u području psihologije sporta su:
Luka Škrinjarić - predsjednik
Omer Ćorić - zamjenik predsjednika
Daria Vuger-Kovačić

 

Povjerenstvo za stručna pitanja

Povjerenstvo za stručna pitanja obavlja sljedeće poslove:

  • odgovara na prigovore korisnika usluga psihologa ako upućuju na moguću stručnu pogrešku psihologa,
  • odgovara na pitanja članova Hrvatske psihološke komore vezana za stručna pitanja,
  • savjetuje članove Hrvatske psihološke komore s ciljem poboljšanja kvalitete pruženih usluga,
  • priprema i izrađuje standarde dobre stručne prakse,
  • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj struke,
  • vodi brigu o unaprjeđivanju vrsnoće stručnog djelovanja.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, a imenuje ga Upravni odbor.

Članovi Povjerenstva za stručna pitanja su:
Daniela Šincek - predsjednica
Nataša Jokić-Begić - zamjenica predsjednice
Ana Boban Lipić
Ankica Matasović
Zoran Sušanj

 

Povjerenstvo za donacije i sponozorstva

Djelokrug rada: odlučuje o zahtjevima za donacije i sponozorstva.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Članovi Povjerenstva za donacije i sponzorstva su:
Željka Kamenov - predsjednica
Pavica Biondić Ivanković - zamjenica predsjednice
Tatjana Mergl

Preuzmite datoteke

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj