Obveza predaje i pohrane psihodijagnostičkih sredstava u Komori

07.05.2024.

Predaja neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava Komori

 

Ukoliko ovlašteni psiholog kojem su predana na uporabu neiskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva prestaje obavljati psihološku djelatnost kod poslodavca, a poslodavac nema zaposlenog drugog ovlaštenog psihologa kojem bi ih predao na uporabu, navedena psihodijagnostička sredstva predaju se na pohranu Komori bez odgode, o čemu se sastavlja pisani zapisnik koji potpisuje ovlaštena osoba poslodavca, ovlašteni psiholog kojem su ista predana na uporabu i ovlaštena osoba Komore.

Ukoliko poslodavac odbije ili onemogući predaju posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava Komori, ovlašteni psiholog dužan je o tome bez odgode obavijestiti Komoru.

Odredbe kojima je određena obveza i način predaje neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava Komori odgovarajuće se primjenjuju i na druge pravne ili fizičke osobe, osim izdavača i distributera psihodijagnostičkih sredstava, koje su stekle i raspolažu posebno zaštićenim psihodijagnostičkim sredstvima, a koje nisu ovlašteni psiholozi odnosno koje nemaju zaposlenog ovlaštenog psihologa kojem bi se povjerila ta psihodijagnostička sredstva.

 

Predaja drugih neiskorištenih psihodijagnostičkih sredstava Komori

 

Komori se na pohranu mogu predati i druga neiskorištena psihodijagnostička sredstva, a na njihovu predaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima kojima je uređena predaja neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava.

 

Pohrana neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava u Komori

 

Neiskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva pohranjuju se u arhivu Komore u zatvorenim omotnicama ili kutijama te se s njima postupa sukladno propisima o uredskom poslovanju javnopravnih tijela odnosno propisima o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva, osim ako odredbama Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima nije drugačije propisano.

Neiskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva pohranjuju se u Komori na rok od tri (3) godine od dana predaje. Nakon isteka tog roka vlasnik psihodijagnostičkih sredstava može donijeti odluku o raspolaganju neiskorištenim psihodijagnostičkim sredstvima pohranjenim u Komori.

Na pohranu neiskorištenih psihodijagnostičkih sredstava koja nisu posebno zaštićena odgovarajuće se primjenjuju odredbe kojima je uređena pohrana neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava u Komori.

 

Raspolaganje neiskorištenim psihodijagnostičkim sredstvima pohranjenim u Komori

 

Neiskorištenim posebno zaštićenim psihodijagnostičkim sredstvima pohranjenim u Komori raspolaže vlasnik, a odluku vlasnika o prodaji, darovanju ili uništavanju neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava provodi Komora, pod uvjetima i na način propisan Pravilnikom o psihodijagnostičkim sredstvima.

Neiskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva pohranjena u Komori za koja je vlasnik donio odluku o prodaji, darovanju ili uništavanju, Komora predaje isključivo fizičkoj osobi koja je ovlašteni psiholog ili pravnoj osobi koja ima zaposlenog ovlaštenog psihologa, o čemu se sastavlja pisani zapisnik koji potpisuje ovlaštena osoba prenositelja, ovlaštena osoba stjecatelja, ovlašteni psiholog kojemu se predaju na uporabu posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva i ovlaštena osoba Komore.

Neiskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva pohranjena u Komori za koja vlasnik u roku od šest (6) mjeseci od proteka roka od tri (3) godine ne donese odluku o raspolaganju, smatraju se vlasništvom Komore.

Na raspolaganje neiskorištenim psihodijagnostičkim sredstvima koja nisu posebno zaštićena odgovarajuće se primjenjuju odredbe kojima je uređeno raspoIaganje neiskorištenim posebno zaštićenim psihodijagnostičkim sredstvima.

 

Predaja iskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava u Komori

 

Ukoliko ovlašteni psiholog kojemu su povjerena iskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva za koja postoji obveza pohrane prestaje obavljati psihološku djelatnost kod poslodavca, a poslodavac nema zaposlenog drugog ovlaštenog psihologa kojem bi se povjerila takva sredstva, iskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva za koja postoji obveza pohrane predaju se na pohranu Komori bez odgode, o čemu se sastavlja pisani zapisnik koji potpisuje ovlaštena osoba poslodavca, ovlašteni psiholog kojemu su povjerena i ovlaštena osoba Komore.

Navedeni zapisnik treba sadržavati naznaku roka pohrane iskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava sukladno posebnim propisima, ukoliko je takav rok određen.

Na predaju iskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava odgovarajuće se primjenjuju preostale odredbe članka 30. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima kojima je uređena predaja neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava Komori.

 

Pohrana iskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava u Komori

 

Iskorištena posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva pohranjuju se u Komori na rok od dvije (2) godine od dana iskorištenja, ukoliko posebnim propisima nije određen drugi rok pohrane, a nakon isteka roka uništavaju se sukladno propisima o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

Na pohranu iskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava odgovarajuće se primjenjuju preostale odredbe članka 32. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima kojima je uređena predaja neiskorištenih posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava Komori.

 

Raspolaganje iskorištenim posebno zaštićenim psihodijagnostičkim sredstvima pohranjenim u Komori

 

Na raspolaganje iskorištenim posebno zaštićenim psihodijagnostičkim sredstvima odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 33. stavaka 1., 2. i 4. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima kojima je uređeno raspolaganje neiskorištenim posebno zaštićenim psihodijagnostičkim sredstvima.

 

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj