Izjava o osobnim podacima

Izjava o osobnim podacima

07.03.2024.

Svi pojmovi navedeni u ovoj izjavi imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4.5.2016.) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

1. Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka je HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA, Selska cesta 90A, 10 000 Zagreb, OIB: 43243263462.

2. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka imenovanog od strane voditelja obrade osobnih podataka glase:

    Selska cesta 90A, 10 000 Zagreb

    tel: 01 3014 001

    e-mail: szop@psiholoska-komora.hr

3. Obrada osobnih podataka ispitanika nužna je za izvršavanje zadaće od javnog interesa odnosno za izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade kao strukovne samostalne, neovisne i obvezatne, zakonom utemeljene organizacije psihologa, u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti, Statutom Hrvatske psihološke komore, Kodeksom etike psihološke djelatnosti i drugim aktima voditelja obrade. 

4. Osobni podaci prikupljaju se radi reguliranja svih pitanja koja se odnose na  psihologe i psihologe vježbenike, a osobito statusnih pitanja psihologa i psihologa vježbenika sukladno odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti, Statuta Hrvatske psihološke komore, Kodeksa etike psihološke djelatnosti i drugih akata voditelja obrade.  

Voditelj obrade ovlašten je u obavljanju svojih javnih ovlasti prikupljati i druge osobne podatke o ispitanicima osim onih koje je dobio od ispitanika, radi ostvarivanja svrhe navedene u prethodnom odlomku, uključujući i posebne kategorije osobnih podataka (podaci koji se odnose na zdravlje).

Pružanje osobnih podataka je zakonska obveza ispitanika te ispitanik ima obvezu pružanja podataka. U suprotnom nije moguće postupiti po traženju.

5. Prikupljene osobne podatke voditelj obrade, u slučaju kada je to nužno u izvršavanju njegove javne ovlasti, kao i u slučaju da je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade, može dostaviti trećim osobama primjerice državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima, tijelima sudbene i izvršne vlasti i sl.

6. Svi prikupljeni osobni podaci čuvaju se u skladu s važećim propisima.

7. Hrvatska psihološka komora poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja neovlaštenog pristupa osobnim podacima ili njihovog gubitka, pri čemu osobitu pažnju posvećuje zaštiti posebnih kategorija osobnih podataka.

8. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika, pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost podataka u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa izvršavanjem zadaće od javnog interesa odnosno sa izvršavanjem službene ovlasti voditelja obrade. Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

9. Ispitanici su upoznati s činjenicom da Hrvatska psihološka komora organizira predavanja, stručne skupove, okrugle stolove i slična događanja koja mogu biti fotografirana. Svojim dolaskom na događanja koja organizira Hrvatska psihološka komora ispitanici izražavaju suglasnost da se fotografije sa događanja objavljuju u službenom glasilu Hrvatske psihološke komore kao i na internetskim stranicama Hrvatske psihološke komore. 

Podnošenjem svakog zahtjeva, molbe, upita, obavijesti ili bilo kojeg drugog pismena smatra se da su psiholozi i psiholozi vježbenici upoznati sa sadržajem ove izjave.

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj