Članstvo

07.06.2024.

Član Komore može biti svaka fizička osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - psiholog, u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti i posebnim propisima.

Psiholog koji obavlja psihološku djelatnost mora biti član Komore.

 

Član Komore obvezan je:

  • redovito plaćati članarinu i podmirivati obveze prema Komori,
  • čuvati čast i ugled Komore i psihološke struke,
  • poštivati sva tijela Komore,
  • poštivati Zakon o psihološkoj djelatnosti, Etički kodeks psihološke djelatnosti, Statut i druge opće akte Komore,
  • prijavljivati promjene svih podataka koje Komora vodi u svojim evidencijama, a posebno promjene podataka u imenu i prezimenu, prebivalištu/boravištu i podataka o zaposlenju,
  • u traženom roku odgovarati na sve upite Komore.


Član Komore ima pravo, pod uvjetima propisanim općim propisima, Zakonom o psihološkoj djelatnosti, Statutom i općim aktima Komore:

  • birati i biti biran u tijela Komore, povjerenstva, stručne razrede i radne skupine te sudjelovati u njihovom radu,
  • sudjelovati na svim oblicima stručnog usavršavanja koje organizira Komora,
  • na savjetodavno-pravnu pomoć iz strukovne problematike,
  • sudjelovanje u postupku donošenja općih akata Komore te na pristup informacijama koje posjeduje Komora,
  • na pravni lijek protiv pojedinačnih akata Komore,
  • podnositi predstavke i pritužbe, davati prijedloge te na njih dobiti odgovor Komore.

 

Izjava o osobnim podacima

 

Upis u Registar članova Hrvatske psihološke komore

 

Članarina

 

Dvojno iskazani iznosi članarina i naknada

 

Zahtjev za ponovno izdavanje/zamjenu članske iskaznice

 

Obrazac za ažuriranje podataka u Registru članova

 

Pogodnosti za članove

 

Ispis iz Registra članova

Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
IBAN: HR1123600001101712980
pon - pet: 10 - 14 h
tel: + 385 1 3014001
fax: + 385 1 3013815

Izrada web stranica: bumbar-web.com

Idi na sadržaj