Tijela Komore

Skupština Komore

Skupština je najviše tijelo Komore.

Skupština obavlja slijedeće poslove:
1. donosi:
- Statut Komore uz suglasnost nadležnih ministarstava
- Kodeks etike psihološke djelatnosti
- godišnji plan rada Komore i financijski plan Komore
- odluku o visini članarine
2. izabire i razrješuje:
- predsjednika Komore
- zamjenika predsjednika Komore
- članove Nadzornog odbora Komore
- članove Etičkog odbora Komore
- članove Suda časti Komore prvog i drugog stupnja
3. ocjenjuje, raspravlja i donosi odluke:
- o izvješćima Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog odbora, Suda časti i drugih stalnih i povremenih tijela Komore
- o žalbama na rješenja predsjednika Komore, osim odluka sudova Komore
- o izvješćima provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i zaključnom računu Komore
- iz djelokruga rada Komore koja su propisana ovim Statutom.

Članovi Skupštine su svi članovi Komore.

Sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore
 

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru u okviru djelatnosti Komore.

Predsjednik Komore obavlja slijedeće poslove:
- saziva i predsjedava Skupštini,
- izvršava odluke Skupštine,
- predsjedava Upravnom odboru
- potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 20.000 kuna samostalno, od 20.000 do 100.000 kuna uz suglasnost Upravnog odbora a preko 100.000 kuna uz suglasnost Skupštine Komore,
- izdaje rješenja na temelju odluka koje donose tijela Komore, osim rješenja i odluka Suda časti Komore,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor,
- predstavlja Komoru prema trećim osobama i institucijama.

Predsjednica komore je
Andreja Bogdan

andreja.bogdan@psiholoska-komora.hr

 

Zamjenik predsjednika Komore

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.

Zamjenica predsjednice Komore je
Gordana Kamenečki-Puclin

gordana.kamenecki@psiholoska-komora.hr

 

Upravni odbor Komore

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje upravlja Komorom između dviju skupština Komore.

Upravni odbor Komore obavlja slijedeće poslove:
- izvršava odluke Skupštine,
- priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu,
-  predlaže Skupštini kandidate za članove Nadzornog odbora Komore, članove Etičkog odbora Komore i za članove Sudova časti Komore,
- obavlja poslove propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti,
- osniva stručna povjerenstva,
- priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
- priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i prijedloge drugih općih akata Komore,
- donosi pravilnike i druge opće akte Komore,
- obavlja izbor tajnika Komore na temelju javnog natječaja,
- obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
- nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
-  donosi odluke o cijenama usluga Komore,
- izdaje glasilo Komore i imenuje glavnog i odgovornog urednika tog glasila,
- donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,
- potiče stručno usavršavanje članova Komore, obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članovi Upravnog odbora su:
Andreja Bogdan – predsjednica

Gordana Kamenečki – zamjenica predsjednika
Anđelko Botica
Josip Lopižić
Dubravka Svilar Blažinić

Iva Žegura
Blanka Žic Grgat

 

Nadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Komore,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
- transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
- ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Članovi Nadzornog odbora su:
Daniel Antunović - predsjednik
Violeta Vidaček-Hainš - zamjenica predsjednika
Igor Kovač
Margareta Mesić
Martina Ožanić Jukić


 

Etički odbor Komore

Etički odbor Komore obavlja sljedeće poslove:
- priprema nacrte izmjena i dopuna Kodeksa etike psihološke djelatnosti,
- prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,
- razmatra prijedloge i problematiku stručnih povjerenstava koje je osnovao Upravni odbor,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Članovi Etičkog odbora su:
Jasminka Despot Lučanin - predsjednica
Lovorka Brajković 
Željka Čolović Rodik

Mirjana Pernar
Blanka Žic Grgat
 

Sud časti Komore prvog i drugog stupnja

Sud časti Komore prvog i drugog stupnja su disciplinska tijela Komore pred kojim psiholozi i psiholozi vježbenici odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda psihološke djelatnosti.

Sud časti u prvom stupnju rješava po zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka tijela iz članka 30., stavka 1. Statuta Komore.

Sud časti Komore u drugom stupnju rješava po prigovorima na odluke Suda časti Komore prvog stupnja.

Članovi Suda časti Komore prvog stupnja su:
Andreja Brajša Žganec
Marina Grubić
Ljiljana Kaliterna Lipovčan
Ida Šintić Verem
Amir Zulić

Članovi Suda časti Komore drugog stupnja su:
Valerija Hauptfeld
Biserka Jakšić
Dalibor Mesić
Vesna Trut
Daria Vuger Kovačić

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2