Tijela Komore

Skupština Komore

Skupština je najviše tijelo Komore.

Skupština obavlja slijedeće poslove:
1. donosi:
- Statut Komore uz suglasnost nadležnih ministarstava
- Kodeks etike psihološke djelatnosti
- godišnji plan rada Komore i financijski plan Komore
- odluku o visini članarine
2. izabire i razrješuje:
- predsjednika Komore
- zamjenika predsjednika Komore
- članove Nadzornog odbora Komore
- članove Etičkog odbora Komore
- članove Suda časti Komore prvog i drugog stupnja
3. ocjenjuje, raspravlja i donosi odluke:
- o izvješćima Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog odbora, Suda časti i drugih stalnih i povremenih tijela Komore
- o žalbama na rješenja predsjednika Komore, osim odluka sudova Komore
- o izvješćima provedbi godišnjeg plana rada te o financijskom poslovanju i zaključnom računu Komore
- iz djelokruga rada Komore koja su propisana ovim Statutom.

Članovi Skupštine su svi članovi Komore.

Predstavnici javnosti mogu ostvariti neposredan uvid u rad Skupštine prijavom svojeg prisustvovanja najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Skupštine. Prijave se mogu vršiti telefonski radnim danom od 9 do 11 sati na telefon 01 3014 001 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr. Sjednici može istodobno prisustvovati 10 osoba, u slučaju većeg broja prijavljenih vodit će se računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo sudjelovanja u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti nema pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama, sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti.

Sjednice Skupštine Hrvatske psihološke komore
 


Predsjednik Komore

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru u okviru djelatnosti Komore.

Predsjednik Komore obavlja slijedeće poslove:
- saziva i predsjedava Skupštini,
- izvršava odluke Skupštine,
- predsjedava Upravnom odboru
- potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 20.000 kuna samostalno, od 20.000 do 100.000 kuna uz suglasnost Upravnog odbora a preko 100.000 kuna uz suglasnost Skupštine Komore,
- izdaje rješenja na temelju odluka koje donose tijela Komore, osim rješenja i odluka Suda časti Komore,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor,
- predstavlja Komoru prema trećim osobama i institucijama.

Predsjednica komore je
Andreja Bogdan

andreja.bogdan@psiholoska-komora.hr

 

Zamjenik predsjednika Komore

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.

Zamjenica predsjednice Komore je
Gordana Kamenečki

gordana.kamenecki@psiholoska-komora.hr

 

Upravni odbor Komore

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje upravlja Komorom između dviju skupština Komore.

Upravni odbor Komore obavlja slijedeće poslove:
- izvršava odluke Skupštine,
- priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu,
-  predlaže Skupštini kandidate za članove Nadzornog odbora Komore, članove Etičkog odbora Komore i za članove Sudova časti Komore,
- obavlja poslove propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti,
- osniva stručna povjerenstva,
- priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
- priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i prijedloge drugih općih akata Komore,
- donosi pravilnike i druge opće akte Komore,
- obavlja izbor tajnika Komore na temelju javnog natječaja,
- obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
- nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
-  donosi odluke o cijenama usluga Komore,
- izdaje glasilo Komore i imenuje glavnog i odgovornog urednika tog glasila,
- donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,
- potiče stručno usavršavanje članova Komore, obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članovi Upravnog odbora su:
Andreja Bogdan – predsjednica

Gordana Kamenečki – zamjenica predsjednika
Anđelko Botica
Toni Erdfeld
Kamea Jaman
Svetislav Joka
Anita Lauri Korajlija
Dejvid Zombori
Amir Zulić

Predstavnici javnosti mogu ostvariti neposredan uvid u rad Upravnog odbora prijavom svojeg prisustvovanja najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Upravnog odbora. Prijave se mogu vršiti telefonski radnim danom od 9 do 11 sati na telefon 01 3014 001 ili e-mailom na hpk@psiholoska-komora.hr. Sjednici mogu istodobno prisustvovati 2 osobe, u slučaju većeg broja prijavljenih vodit će se računa o redoslijedu prijavljivanja.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednicama uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo sudjelovanja u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti nema pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama, sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti.

Sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komoreNadzorni odbor Komore

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Komore,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
- transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
- ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Članovi Nadzornog odbora su:

Violeta Vidaček-Hainš - predsjednica
Igor Kovač - zamjenik predsjednice
Marina Gulin
Kristina Krulić Kuzman
Iva Žegura

 

Etički odbor Komore

Etički odbor Komore obavlja sljedeće poslove:
- priprema nacrte izmjena i dopuna Kodeksa etike psihološke djelatnosti,
- prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,
- razmatra prijedloge i problematiku stručnih povjerenstava koje je osnovao Upravni odbor,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Članovi Etičkog odbora su:

Sandra Matošina Borbaš - predsjednica
Ingrid Cippico - zamjenica predsjednice
Tončica Božić
Svetislav Joka
Sanda Puljiz Vidović

 

Sud časti Komore prvog i drugog stupnja

Sud časti Komore prvog i drugog stupnja su disciplinska tijela Komore pred kojim psiholozi i psiholozi vježbenici odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda psihološke djelatnosti.

Sud časti u prvom stupnju rješava po zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka tijela iz članka 30., stavka 1. Statuta Komore.

Sud časti Komore u drugom stupnju rješava po prigovorima na odluke Suda časti Komore prvog stupnja.

Članovi Suda časti Komore prvog stupnja su:
Andreja Brajša Žganec
Marina Grubić
Ljiljana Kaliterna Lipovčan

Mladen Mavar
Sanja Olbina Borić

 

Članovi Suda časti Komore drugog stupnja su:
-

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2