Sjednice Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore

62. e-sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore
Zagreb, 20.-27.03.2020.

DNEVNI RED 62.  e- Sjednice UO HPK

 1. Verifikacija zapisnika sa 60. Sjednice
 2. Prijedlog o oslobađanju od članarine HPK za psihologe vlasnike privatnih psiholoških praksi i njihovih zaposlenika psihologa
 3. Prijedlog HZZ o uvođenju DTP usluge
 4. Informacija o podizanju mreže telefonskog psihološkog savjetovanja HPK i HPD
 5. Informacija o brošuri sa uputama za rad psihologa sa pojedinim kategorijama stanovništva
 6. Dopis Klinike Vrapče
 7. Imenovanje Radne skupine za medijsku komunikaciju
 8. Upit člana
 9. Izvješće Povjerenstva za vježbenike sa EFPA radionice
 10. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva (ITC konferencija)
 11. Razrješenje članice Željke Hegeduš članstva u Stručnom razredu za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada
 12. Naknada za konzultantske usluge
 13. Režim rada Tajništva
 14. Prijedlozi za daljnje aktivnosti UO vezano za epidemiju COVID-19

 

Zaključci:

 1. Zapisnik sa 60. sjednice verificiran.
 2. Donesena odluka o oslobođenju od plaćanja članarine vlasnika privatnih psiholoških praksi i njihovih zaposlenika i to za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine
 3. Primljeno na znanje
 4. Primljeno na znanje
 5. Primljeno na znanje
 6. Primljeno na znanje i usuglašen tekst odgovora
 7. Donesena odluka o imenovanju članova Radne skupine za medijsku komunikaciju
 8. Primljeno na znanje, članu će biti upućen odgovor
 9. Primljeno na znanje
 10. Donošenje odluke odgođeno zbog uvedenih mjera radi zaštite i suzbijanja epidemije virusa COVID-19
 11. Donesena odluka o razrješenju Željke Hegeduš članstva u Stručnom razredu za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada
 12. Primljeno na znanje
 13. Primljeno na znanje
 14. Članovi UO dostavit će svoje prijedloge

***

60. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore

Zaključci:

Ad 1.

Dnevni red s nadopunama usvojen je jednoglasno.

Ad 2.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto tajnika sklopit će se s Antunom Pretkovićem.

Ad 3.

Verificiran Zapisnik s 58. sjednice Upravnog odbora.

Ad 4.

Financijsko izvješće za 2019. godinu primljeno na znanje.

Ad 5.

Izvješće o radu za 2019. godinu primljeno na znanje.

Ad 6.

Primljeno na znanje.

Ad 7.

Imenovan Vedran Prpić članomStručnog razreda za organizacijsku psihologiju.

Ad 8.

Imenovana Jadranka Žarković članicom Stručnog razreda za školsku psihologiju. Raspisat će se natječaj za članove Stručnog razreda za školsku psihologiju s mandatom do isteka mandata stručnog razreda.

Ad 9.

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 10.

Donesena odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Ad 11.

Donesena odluka o razrješenju Barbre Kristofich Ambruš i Carle Vukelićčlanstva u Stručnom razredu za organizaciju psihologiju.

Ad 12.

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za članove Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju s mandatom do isteka mandata stručnog razreda.

Ad 13.

Donesena odluka o naknadi putnih troškova članicama.

Ad 14.

Usvojeno je Izvješće o provedenom savjetovanju.

Ad 15. 

Donesena odluka o oslobođenju članice obveze plaćanje članarine u traženom razdoblju.

Odbijena molba članice za oslobođenje od obveze plaćanja članarine te će se članica pozvati na dostavu točnih i ažurnih podataka.

Ad 16.

Odbijen prijedlog da se članovi tijela Komore oslobode obveze plaćanja naknada.

Ad 17.

Rzriješen Vedran Sudović članstva u Radnoj za projekte. Objavit će se poziva za članove Radne skupine za projekate su trajanju od 30 dana.

Ad 18.

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 19.

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 20.1. 

Ukinuta naknada za kategorizaciju i bodovanje stručnih skupova bez kotizacije.

Ad 20.2.

Imenovane Mirela Pleša, Nenad Dejanović, Ljubica Hajnić, Mirna Petretić Vukov i Marija Markotić, Sandra Matošina Borbaš, Danijel Mišura, Ingrid Cippico, Irena Pastuović Terze i Omer Ćorić članovima Povjerenstva za stručne.

Ad 20.3.

Zaključeno da se Komora uključi u akciju Biciklom do zdravlja.

***

60. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore
Zagreb, 28.02.2020.

DNEVNI RED, prijedlog:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Odabir kandidata po natječaju za tajnika
 3. Verifikacija zapisnika sa 58. sjednice UO
 4. Izvješće o Financijskom planu za 2019. godinu
 5. Izvješće o Planu rada za 2019. godinu
 6. Pripreme za izvještajnu Skupštinu
 7. Imenovanje člana Stručnog razreda za organizacijsku
 8. Imenovanje člana Stručnog razreda za školsku psihologiju
 9. Izvješće o radu tajništva
 10. Izmjene Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji
 11. Razrješenje članica Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju
 12. Raspisivanje natječaja za dva člana Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju
 13. Odluka o naknadi putnih troškova vježbenicima zbog neodržavanja stručnog ispita
 14. Statut – primjedbe iz savjetovanja
 15. Zamolbe članova za oslobođenje od obveze plaćanja članarine
 16. Odluka o oslobođenju članova tijela Komore od obveze plaćanja naknada
 17. Raspisivanje natječaja za člana Radne skupine za pisanje projekata
 18. Izvješće o održanom Tjednu psihologije
 19. Izvješće o provedenoj akciji Mjerenja raspoloženja
 20. Razno


***

58. sjednica, Zagreb, 17.1.2020.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika sa 56. sjednice UO
 3. Prijedlog nacrta Statuta HPK
 4. Standardi rada psihologa u profesionalnom usmjeravanju
 5. Imenovanje Radne skupine za unapređenje medijske promocije Komore i komunikacije s članovima
 6. Raspisivanje izbora za tijela Komore (UO, NO, EO, Sud časti 1. stupnja i Sud časti 2. stupnja)
 7. Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva
 8. Ugovori o radu zaposlenika u Tajništvu (istek u veljači)
 9. Raspisivanje natječaja za tajnika HPK
 10. Izrada smjernica GDPR-a za članove HPK
 11. Odluka o visini boda
 12. Imenovanje člana Stručnog razreda za školsku psihologiju
 13. Imenovanje Službenika za informiranje
 14. Odluka o blagajničkom maksimumu
 15. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva
 16. Izvješće Radne skupine za izradu prijedloga ZPD-a
 17. Lažno predstavljanje kao psiholog
 18. Ponude za informatizaciju registra HPK
 19. Razno

  19.1. Program stručnog usavršavanja za 2020. godinu
  19.2. Rad Radne skupine za pisanje projekata HPK 
  19.3. Suorganizacija HPK - KOKOZ u Rovinju
  19.4. Suorganizacija 13. tjedna psihologije – HPD i HPK
  19.5. Suorganizacija Treće europske konferencije s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a (European Association of Parental Alienation Practitioners)
  19.6. Odluka o naknadi putnih troškova članovima tijela, povjerenstava i stručnih razreda
  19.7. Prijedlog godišnjeg plana stručnih nadzora
  19.8. Prijedlog Stručnog razreda za medicinu rada
  19.9. Izvješće o radu Tajništva

Zaključci:

Ad 1.

Usvojen je Dnevni red s nadopunama.

Ad 2.

Verificiran je Zapisnik s 56. sjednice UO.

Ad 3.

Tajništvo će u roku od 3 radna dana dostaviti  prijedlog Statuta sa svim dogovorenim izmjenama te će se članovi Upravnog odbora u roku od 5 radnih dana očitovati o navedenog prijedlogu nakon čega će prijedlog Statuta biti upućen u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem mrežnih stranica Komore.

Ad 4.

Standardi rada psihologa u profesionalnom usmjeravanju usvojene su uz obvezu naknadne usklade istih u skladu s nomotehničkim smjernicama koje će izraditi Tajništvo.

Ad 5.

Odlučeno ponovno raspisati natječaj za Radnu skupinu za unapređenje medijske promocije Komore i komunikacije s članovima.

Ad 6.

Donesena odluka o raspisivanju izbora za članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog odbora, Suda časti prvog stupnja i Suda časti drugog stupnja .

Ad 7.

Imenovano Izborno povjerenstvo u sastavu: Nataša Jokić-Begić – predsjednica, Ivan Vračić – član povjerenstva, Vesna Hude – članica povjerenstva, Željka Kamenov – zamjenica predsjednice,  Krunoslav Matešić – zamjenik člana Ivana Vračića, Roberta Krizmanić – zamjenica članice Vesne Hude.

Ad 8.

Donesena odluka da se sa Domagojem Kovačevićem i Antunom Pretkovićem zaključe ugovori o radu na neodređeno vrijeme.

Ad 9.

Odlučeno raspisati natječaj za tajnika s rokom prijave od 15 dana.

Ad 10.

Prihvaćen prijedlog izrade smjernica za primjeni GDPR-a.

Ad 11.

Donesena odluka o visini boda za određivanje visine naknade za rad u tijelima Komore za 2020. godinu u neto iznosu od 2,50 kn.

Ad 12.

Donesena odluka o imenovanju Ane Boban Lipić članicom Stručnom razreda za školsku psihologiju.

Ad 13.

Donesena odluka o imenovanju Domagoja Kovačevića službenikom za informiranje. Donesena odluka o isplati naknade Dubravki Svilar Blažinić u neto iznosu od 1.500,00 kn i Domagoju Kovačeviću u neto iznosu od 2.500,00 kn.

Ad 14.

Donesena odluka o blagajničkom maksimumu u iznosu od 10.000,00 kn.

Ad 15. 

Zaključeno da se dopis Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva pošalje EFPA i ITC.

Ad 16.

Odlučeno da se članovima Radne skupine za izradu zakona o psihološkoj djelatnosti isplati nagrada u neto iznosu od 1.000,00 kn svakom, a Teuti Barušić i Andreji Bogdan u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Ad 17.

Zaključeno da se ne radi o lažnom predstavljanju.

Ad 18.

Zaključeno da će se u svrhu ispitivanja pristiglih ponuda angažirati informatičar, a članovi Upravnog odbora dostavit će svoje prijedloge u roku od 5 dana.

Ad 19.1.

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 19.2. 

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 19.3.

Odlučeno da će Komora u suorganizaciji sudjelovati s iznosom do 5.000,00 kn neto.

Ad 19.4.

Odlučeno da će Komora u suorganizaciji sudjelovati s iznosom do 5.000,00 kn neto.

Ad 19.5.

Odlučeno da će Komora u suorganizaciji sudjelovati s iznosom do 5.000,00 kn neto.

Ad 19.6.

Donesena odluka o naknadama putnih troškova članovima tijela, povjerenstava i stručnih razreda Komore za 2020. godinu.

Ad 19.7.

Zaključeno da se Plan stručnih nadzora za 2020. godinu vrati na usklađivanje s Financijskim planom za 2020. godinu.

Ad 19.8.

Ova točka dnevnog reda raspravljena je pod točkom dnevnog reda broj 3.

Ad 19.9.

Izvješće primljeno na znanje.

 

***

 

58. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore
Zagreb, 17.01.2020.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika sa 56. sjednice UO
 3. Prijedlog nacrta Statuta HPK
 4. Standardi rada psihologa u profesionalnom usmjeravanju
 5. Imenovanje Radne skupine za unapređenje medijske promocije Komore i komunikacije s članovima
 6. Raspisivanje izbora za tijela Komore
 7. Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva
 8. Ugovori o radu zaposlenika u Tajništvu
 9. Raspisivanje natječaja za tajnika HPK
 10. Izrada smjernica GDPR-a za članove HPK
 11. Odluka o visini boda
 12. Imenovanje člana Stručnog razreda za školsku psihologiju
 13. Imenovanje Službenika za informiranje
 14. Odluka o blagajničkom maksimumu
 15. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva
 16. Izvješće radne skupine za izradu prijedloga ZPD-a
 17. Lažno predstavljanje kao psiholog
 18. Ponude za informatizaciju registra HPK
 19. Razno

***

57. e-sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore
30.-31.12.2019.


Dnevni red:

 1. Odluke o donacijama i sponzorstvima
   

Zaključci:

Sveučilištu u Zadru odobrena donacija u iznosu od 4.000,00 kn za XXII dane psihologije u Zadru, Klubu studenata psihologije STUP odobreno sponzorstvo u iznosu od 4.000,00 kn 7. kongresa studenata psihologije Psihozij, Društvu psihologa Varaždin odobrena donacija u iznosu od 4.000,00 kn za Psihošpancir 2020.

***

56. sjednica, Zagreb, 6.12.2019.

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika sa 52. i 53. sjednice UO
 3. FFRI – Rijeka psihologije, odluka o sponzorstvu
 4. Pripreme za skupštinu
 5. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva
 6. Odluka o kategorizaciji psihodijagnostičkih sredstava Naklade Slap
 7. Ostavka člana Nadzornog odbora – imenovanje Izbornog povjerenstva, Odluka o raspisivanju izbora – 1 član
 8. Odluka o visini naknada
 9. Radna skupina za izradu ZPD-a
 10. Upućivanje članica Povjerenstva za vježbenike na Europsy radionicu
 11. Plan Povjerenstva za vježbenike
 12. Razrješenje člana Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada
 13. Raspisivanje natječaja za Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada – 1 član
 14. Razrješenje člana Stručnog razreda za penološku psihologiju
 15. Raspisivanje natječaja za Stručni razred za penološku psihologiju – 1 član
 16. Izvješće o radu Tajništva
 17. Razno

17.1. Vježbenička knjižica
17.2. Agencijska naknada PR
17.3. Sastanak Povjerenstva za stručna pitanja, Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva i predstavnika Stručnih razreda
17.4. Sastanak Stručnog razreda za psihologiju sporta i tjelesno vježbanje s predstavnicima HPD-a i pravnicima HPK
17.5. 13. tjedan psihologije
17.6. Izvješće MDOMSP
17.7. Odluka o uvjetima ispisa umirovljenih članova

 

ZAKLJUČCI:

1.

Usvojen je dnevni red s nadopunama.

2.

Verificirani zapisnici s 52. i 53. sjednice UO.

3.

Odobreno sponzorstvo Filozofskom fakultetu u Rijeci za Rijeku psihologije 2020. u iznosu od 4.000,00 kn

4.

Izvješće primljeno na znanje.

5.

Pozvat će se Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva da izradi tablicu u koju će stručni razredi unijeti podatke koje od njih traži povjerenstvo. Također je dogovoreno da će Dubravka Svilar Blažinić i Iva Žegura izraditi prijedlog upute vezano za čuvanje psihodijagnostičkih sredstava, nalaza i prateće dokumentacije.

6.

Pozvat će se Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva da prijedlog dopuni navođenjem recenzenta za svako pojedino psihodijagnostičko sredstvo

7.

Članica Nadzornog odbora kontaktirat će se radi podnesene ostavke s obzirom da se izbori raspisuju u siječnju.

8.

Donesena Odluka o naknadama

9.

Pozvat će se Radna skupina za izradu ZPD-a da dostavi izvješće o svom radu.

10.

Donesena odluka o upućivanju Snježane Kovač i Sanje Vučetić na Europsy radionicu i refundaciji troškova u iznosu do 3.000,00 kn svakoj.

11.

Načelno podržan plan povjerenstva, a realizirat će se u skladu s mogućnostima i Financijskim planom za 2020. godinu.

12.

Željka Hegeduš razriješit će se članstva u Stručnom razredu za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada po izboru novog člana.

13.

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za 1 člana  Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada.

14.

Donesena odluka o razrješenju Andree Jolić i Helene Rašić Radauš iz članstva u Stručnom razredu za penološku psihologiju.

15.

Stručni razred za penološku psihologiju raspušta se zbog nedovoljnog broja članova, a novi izbori će biti raspisani nakon provedenih izbora za tijela komore u proljeće 2020. godine.

16.

Izvješće primljeno na znanje.

17.

Zatražit će se izmjene u dizajnu vježbeničke knjižice, a po izvršenim izmjenama s dizajnerom zaključit će se ugovor o isplati autorskog honorara u iznosu od 2.500,00 kn neto.

Ponuda nije prihvaćena.

Izvješće primljeno na znanje.

Izvješće primljeno na znanje.

Donesena Odluka o uvjetima za ispis umirovljenih članova

 

***
 

56. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore
Zagreb, 06.12.2019.


DNEVNI RED, prijedlog:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika sa 52. i 53. sjednice UO
 3. FFRI – Rijeka psihologije, odluka o sponzorstvu
 4. Pripreme za skupštinu
 5. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva
 6. Odluka o kategorizaciji psihodijagnostičkih sredstava Naklade Slap
 7. Ostavka člana Nadzornog odbora – imenovanje Izbornog povjerenstva, Odluka o raspisivanju izbora – 1 član
 8. Odluka o visini naknada
 9. Radna skupina za izradu ZPD-a
 10. Upućivanje članica Povjerenstva za vježbenike na Europsy radionicu
 11. Plan Povjerenstva za vježbenike
 12. Razrješenje člana Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada
 13. Raspisivanje natječaja za Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada – 1 član
 14. Razrješenje člana Stručnog razreda za penološku psihologiju
 15. Raspisivanje natječaja za Stručni razred za penološku psihologiju – 1 član
 16. Izvješće o radu Tajništva
 17. Razno


***

 

55. e-sjednica, 11. i 12.11. 2019.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 54. sjednice UO
 2. Financijski plan za 2020. godinu

ZAKLJUČCI:

 1. Verificiran zapisnik sa 54. sjednice UO
 2. Usuglašen prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu

***

 

54. sjednica, Osijek 09.11.2019.

DNEVNI RED:

 1. Određivanje datuma 40. sjednice Skupštine
 2. Razno

ZAKLJUČCI:

 1. Dogovoreno da se 40. sjednica Skupštine HPK održi 13.12.2019.
 2. Dogovoreno da će se članovi UO u e-sjednici izjasniti o financijskom planu.

***

53. sjednica, Zagreb 06.12.2019.

ZAKLJUČCI:

Ad 1.

Usvojen Dnevni red sa slijedećim dopunama:

15.1. Izvješće sa sastanka Radne skupine za izradu projekata HPK
15.2. Pripremanje i planiranje financijskog plana
15.3. Dva pojedinačna zahtjeva članica za oslobođenje od plaćanja članarine
15.4. 13. tjedan psihologije

Ad 2.

Zapisnik 52. sjednice Upravnog odbora nije verificiran.

Ad 3.

Prihvaćen Prijedlog Povjerenstva za vježbenike za uvođenje elektroničke vježbeničke knjižice.

Ad 4.

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 5.

Prihvaćen prijedlog da Komora bude suorganizator 13. tjedna psihologije.

Ad 6.

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 7.

Donesena odluka o raspisivanju javnog poziva na mrežnim stranicama Komore za dostavu ponuda za izradu registra članova sa specifikacijom zahtjeva Komore i sa rokom za dostavu ponuda od 15.11.2019. do 15.01.2020. godine.

Ad 8.

Donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za 1 člana Stručnog razreda za školsku psihologiju.

Ad 9.

Donesena odluka o imenovanju Višnje Livajić Pezer predsjednicom i Maje Čepulo Komar zamjenicom Stručnog razreda za zrakoplovnu psihologiju.

Ad 10.

Pozvat će se članovi Stručnog razreda za školsku i Stručnog razreda za predškolsku psihologiju na slijedeću sjednicu UO.

Ad 11.

Komora će, ukoliko se za tim pokaže potreba u budućnosti, ponovno razmatrati ovaj prijedlog.

Ad 12.

Izvješće je primljeno na znanje i dogovoreno da će tajništvo do kraja prosinca pripremiti prijedlog teksta Statuta, Poslovnika o radu Skupštine i Pravilnika o izboru tijela Komore.

Ad 13.

Donesena odluka o raspisivanju natječaja za članove Radne skupine za unapređenje medijske promocije Komore i komunikacije s članovima s rokom prijava od 15.11. do 15.12.2019. godine.

Ad 14.

Izvješće je primljeno na znanje.

Ad 15.1. 

Izvješće primljeno na znanje.

Ad 15.2.

O ovoj točki dnevnog reda raspravljeno je pod točkom 2.

Ad 15.3.

Prihvaćene molba dvije članice za oslobođenjem od plaćanja članarine za vrijeme bolovanja uz obvezu dostave dokaza o bolovanju svaka 3 mjeseca.

Ad 15.4.

O ovoj točki dnevnog reda raspravljeno je pod točkom 5.

Izvješće Službenice za informiranje primljeno na znanje.

 

***
 

Zagreb, 31. listopada 2019.

53. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u ponedjeljak 04. studenog 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Izvješće o održanoj svečanosti povodom 15. godišnjice osnivanja HPK i 3. KPP
 4. Pripreme za  sudjelovanje HPK na 27. GKHP  6.-9.11.2019.
 5. Pripreme za 39. Skupštinu HPK 9.11.2019.
 6. Javni poziv za prikupljanje ponuda za informatizaciju procesa u HPK
 7. Ponovno raspisivanje natječaja za stručni razred za školsku psihologiju – 1 član
 8. Imenovanje predsjednika i zamjenika stručnog razreda za zrakoplovnu psihologiju
 9. Psiholozi u obrazovnom sustavu
 10. Psiholozi sudski vještaci
 11. Izrada plana za donošenje prijedloga Statuta i drugih općih akata HPK do kraja prosinaca 2019.
 12. Izrada plana za unaprjeđivanje medijske promocije HPK i komunikacije s članovima HPK
 13. Izvješće o radu Tajništva
 14. Razno

 

***

Zagreb, 27. rujna 2019.

52. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u četvrtak 03. listopada 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Ljetna škola HPD-a – molba za raniju isplatu sponzorstva
 4. Pripreme za obilježavanje 15. godina Komore i održavanje 3. kongresa primijenjene psihologije
 5. Izrada Plana rada i Financijskog plana za 2020. godinu
 6. Izvješće o radu Tajništva
 7. Razno

 

***

 

Zagreb, 30. kolovoza 2019.

51. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u petak 06. rujna 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Pripreme za obilježavanje 15. godina Komore i održavanje 3. kongresa primijenjene psihologije
 4. Sudjelovanje HPK na 27. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa
 5. Prijava članice
 6. Prigovor članice
 7. Utvrđivanje obveze plaćanja članarine – pojedinačni zahtjev
 8. Oslobođenje od obveze plaćanja članarine – pojedinačni zahtjev
 9. Upit Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva (SQ-48)
 10. Unaprjeđenje sustava mentorstva
 11. Vježbenička knjižica
 12. Program za članarine
 13. Ponude za nabavu uredske opreme
 14. Izvješće o sudjelovanju Komore na Studentskoj ljetnoj školi HPD-a u Osijeku
 15. Izvješće o radu Tajništva
 16. Razno

 

***

Zagreb, 26. srpnja 2019.

50. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u petak 02. kolovoza 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Financijsko izvješće
 4. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva (upit Ministarstvu vezano za edukacije)
 5. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva (iznos novčane naknade za prijevod ITC smjernica)
 6. Ugovori o radu
 7. Status psihologa nastavnika zaposlenih u srednjim školama – dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja
 8. Izvješće sa sastanka Radne skupine za iz radu projekata HPK
 9. Postupanje po Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja
 10. Mrežna stranica Komore
 11. Izvješće Službenice za informiranje i imenovanje zamjenika
 12. Organizacija 3. kongresa primijenjene psihologije
 13. Opremanje arhiva Komore
 14. Status članova tijela Komore koji ne ispunjavaju uvjete za obavljanje dužnosti
 15. Izvješće o sudjelovanju Hrvatske psihološke komore na okruglom stolu "Trauma, nasilje i društvo: što se to zbiva u Hrvatskoj?" 
 16. Izvješće o radu Tajništva
 17. Vijesti
 18. Razno

 

***
 

Zagreb, 29. lipnja 2019.

49. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u petak 05. srpnja 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika 47. i 48. sjednice
 3. Program za analitičko vođenje članarine
 4. Mrežna stranica Komore
 5. Opremanje arhiva Komore
 6. Sudjelovanje HPK na 27. GKHP
 7. Radna skupina za izradu projekata
 8. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji
 9. Odluka o dodatnim danima godišnjeg odmora
 10. Pravno mišljenje u vezi izdavanja posebnih dopusnica
 11. Predavanje o psihologiji sporta koje drži kineziolog – po prijavi članice
 12. Izvješće o radu Tajništva
 13. Razno

***

48. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore
14. lipnja 2019., Zagreb, Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A.


Dnevni red:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Alfatec – prezentacija programa Integrirani informacijski sustav za komore
 3. Verifikacija zapisnika sa 46. i 47. sjednice
 4. Izvješće sa sastanka s predstavnicima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
 5. Izvješće sa sastanka u Ministarstvu pravosuđa
 6. Raspisivanje natječaja za Nagradu Snježana Biga Friganović i Zahvalnice HPK
 7. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva – prijedlog kategorizacije upitnika „SQ-48“
 8. Donošenje odluke o naknadi za održavanje tribina članicama Povjerenstva za psihologe vježbenike za organizaciju tribina za studente „Što nakon faksa?“
 9. Organizacija 8. REGIS-a u Krapini
 10. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Stručnog razreda za predškolsku psihologiju
 11. Formiranje radne skupine za projekte
 12. Suorganizacija 27. GKHP
 13. Izvješće o radu Tajništva
 14. Razno

 

Zaključci i odluke:

Usvojen je Dnevni red.

Predstavnici tvrtke Alfatec održali su članovima Upravnog odbora prezentaciju programa Integrirani informacijski sustav za komore.

Zapisnik 46. sjednice je verificiran. Verifikacija zapisnika 47. sjednice odgođena je za iduću sjednicu Upravnog odbora.

Donesena je Odluka o osnivanju Stručnog razreda za zrakoplovnu psihologiju.

Primljeno je na znanje izvješće o održanom sastanku u Ministarstvu pravosuđa vezanom uz uvođenje stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih procjenitelja u sustav e-Komunikacije pred trgovačkim sudovima.

Raspisan je natječaj za Nagradu Snježana Biga Friganović i Zahvalnice HPK s rokom za podnošenje prijava do 01. rujna 2019.

Upravni odbor suglasan je s prijedlozima Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva vezanim uz prijedlog kategorizacije upitnika „SQ-48“, izmjene i dopune u sadržaju upitnika i priručniku te sadržaju edukacije uz dodanu dopunu da se izraz „u medicinama rada“ zamijeni s „u ambulantama medicine rada“.

Donesena je odluka o isplati naknade u netto iznosu od 1500,00 kuna za izradu materijala, prezentacija, pripremu i održavanje četiri tribine „Što nakon faksa?“, Nataši Jokić – Begić, Snježani Kovač, Tanji Pureta, Sanji Vučetić, Anti Lauri Korajlija, Ivanki Živčić-Bećirević, Gordani Kuterovac Jagodić i Bernardici Franjić Nađ.

Primljeno je na znanje izvješće o pripremama za 8. Regionalni susret članova HPK koji će se održati u subotu 6. srpnja 2019. te programu skupa.

Usvojen je prijedog članova Stručnog razreda za predškolsku psihologiju da se za predsjednicu Stručnog razreda imenuje Marina Vuko, a zamjenicu predsjednice Petra Malnar.

Donesena je odluka da će se na mrežnim stranicama Komore objaviti poziv članovima da se uključe u rad Radne skupine za izradu projekata. Predstavnica Upravnog odbora u Radnoj skupini biti će Dubravka Svilar Blažinić.

Upravni odbor suglasan je s predloženim tekstom ugovora o suorganizaciji 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa i s iznosom od 20.000,00 kuna za suorganizaciju.

Primljeno je na znanje izvješće o radu Tajništva.

Dogovoreni su termini održavanja sjednica Upravnog odbora: 05.07., 02.08. i 06.09.2019.

Primljeno je na znanje izvješće Službenice za informiranje.

Odluka o izvođaču radova na arhivu Komore odgođena je za iduću sjednicu Upravnog odbora.

Zaključeno je da Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva treba dostaviti prijedlog iznosa naknade kolegici Gordani Kuterovac Jagodić za prijevod ITC smjernica "ITC Guidelines on Computer-Based and Internet Delivered Testing".

Donesena je odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Standarda za zanimanje kliničkog psihologa u sastavu: Lidija Arambašić, Nataša Jokić-Begić, Gordana Kamenečki, Karin Kuljanić, Inge Vlašić Cicvarić, Ivan Vračić i Iva Žegura.

Odbijen je pojedinačni zahtjev člana.

 

***

Zagreb, 07. lipnja 2019.

48. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u petak 14. lipnja 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Alfatec – prezentacija programa Integrirani informacijski sustav za komore
 3. Verifikacija zapisnika sa 46. i 47. sjednice
 4. Izvješće sa sastanka s predstavnicima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
 5. Izvješće sa sastanka u Ministarstvu pravosuđa
 6. Raspisivanje natječaja za Nagradu Snježana Biga Friganović i Zahvalnice HPK
 7. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva – prijedlog kategorizacije upitnika „SQ-48“
 8. Donošenje odluke o naknadi za održavanje tribina članicama Povjerenstva za psihologe vježbenike za organizaciju tribina za studente „Što nakon faksa?“
 9. Organizacija 8. REGIS-a u Krapini
 10. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Stručnog razreda za predškolsku psihologiju
 11. Formiranje radne skupine za projekte
 12. Suorganizacija 27. GKHP
 13. Izvješće o radu Tajništva
 14. Razno

 

***
 

47. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore
17. svibnja 2019., Zagreb, Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A.


Dnevni red:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Pravilnik o sistematizaciji
 4. Financijsko izvješće za siječanj – ožujak 2019.
 5. Sastanak Suda časti prvog stupnja s odvjetnicom Milom Mikecin Mišetić, odvjetnikom Berislavom Živkovićem i djelatnicima Tajništva
 6. Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža – usvajanje nakon završenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 7. Imenovanje članova Stručnog razreda za penološku psihologiju i Stručnog razreda za predškolsku psihologiju
 8. Prijedlog člana UO i predsjednika Stručnog razreda za psihologiju sporta za izmjenu naziva stručnog razreda, isplatu naknade članovima razreda i dogovaranje oblika suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom
 9. Ines Majnarić – razrješenje na vlastiti zahtjev iz Stručnog razreda za psihologiju sporta
 10. Izvješće o aktivnostima Povjerenstva za vježbenike
 11. 2nd EuroPsy Workshop 'Training for trainers: Supervisors' evaluation of    EuroPsy  competencies' - May 17, 2019 Brussels – sudjelovanje Ivanke Živčić Bećirević  članice Povjerenstva za vježbenike HPK, plaćanje dijela troška koji ne snosi EFPA – dopuna
 12. Ponuda za izradu web stranice
 13. Izvješće o radu Tajništva
 14. Razno


Zaključci i odluke:

Usvojen je Dnevni red.

Verifikacija zapisnika odgođena je za iduću sjednicu.

Upravni odbor raspravljao je o Pravilniku o sistematizaciji.

Primljeno je na znanje Financijsko izvješće za siječanj – ožujak 2019.

Usvojene su Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža.

U Stručni razred za penološku psihologiju imenovani su: Ana Jadrešin, Andrea Jolić, Helena Rašić Radauš, Zdenka Kovač Vuković i Željka Knotek Maloić. U Stručni razred za predškolsku psihologiju imenovani su: Kamea Jaman, Maja Tir Babić, Marina Vuko, Neda Vac Burić i Petra Malnar.

Donesena je odluka o izmjeni naziva Stručnog razreda za psihologiju sporta u Stručni razred za psihologiju sporta i tjelesno vježbanje. Retroaktivna isplata naknade članovima Stručnog razreda nije odobrena. Dogovorena je organizacija sastanka predstavnika Hrvatske psihološke komore sa predstavnicima Hrvatskog olimpijskog odbora.

Ines Majnarić na vlastiti zahtjev razrješena je članstva u Stručnom razredu za psihologiju sporta.

Primljeno je na znanje izvješće o aktivnostima Povjerenstva za vježbenike.

Ivanki Živčić Bećirević odobrena je refundacija troškova do iznosa od 3.000,00 kn, a po predočenim računima (smještaj, prijevoz) za sudjelovanje u radionici „2nd EuroPsy Workshop 'Training for trainers: Supervisors' evaluation of EuroPsy competencies“ koja će se 17. svibnja 2019. održati u Briselu.

Rasprava o ponudama za izradu web stranice odgođena je za iduću sjednicu Upravnog odbora.

Primljeno je na znanje izvješće o radu Tajništva.

Službenici za informiranje Dubravki Svilar Blažinić odobrava se sudjelovanje na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje i podmirenje troškova smještaja u iznosu od 1809,00 kn te putnih troškova.

Usvojen je prijedlog izmjene Popisa edukacija Naklade Slap verificiranih temeljem članka 6. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

Ljiljana Muslić razriješena je članstva u Radnoj skupini za izradu smjernica u zdravstvenom turizmu na vlastiti zahtjev, a u Radnu skupinu je imenovana Dubravka Kruhek Leontić.

Dogovoreno je da će svečanost obilježavanja 15. godišnjice Hrvatske psihološke komore i 3. kongres primijenjene psihologije održati 18. listopada 2019.

 

***

Zagreb, 10. svibnja 2019.

47. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u petak 17. svibnja 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Financijsko izvješće za siječanj – ožujak 2019.
 4. Sastanak Suda časti prvog stupnja s odvjetnicom Milom Mikecin Mišetić, odvjetnikom Berislavom Živkovićem i djelatnicima Tajništva
 5. Ines Majnarić – razrješenje na vlastiti zahtjev iz Stručnog razreda za psihologiju sporta
 6. Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža – usvajanje nakon završenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 7. Imenovanje članova Stručnog razreda za penološku psihologiju i Stručnog razreda za predškolsku psihologiju
 8. Prijedlog člana UO i predsjednika Stručnog razreda za psihologiju sporta za izmjenu naziva stručnog razreda, isplatu naknade članovima razreda i dogovaranje oblika suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom
 9. Izvješće o aktivnostima Povjerenstva za vježbenike
 10. 2nd EuroPsy Workshop 'Training for trainers: Supervisors' evaluation of EuroPsy  competencies' - May 17, 2019 Brussels – sudjelovanje Ivanke Živčić Bećirević  članice Povjerenstva za vježbenike HPK, plaćanje dijela troška koji ne snosi EFPA - dopuna
 11. Izvješće o radu Tajništva
 12. Pravilnik o sistematizaciji
 13. Razno

 

***

46. sjednica Upravnog odbora
26. travnja 2019., Zagreb, Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A.

Dnevni red:

 1.  Usvajanje Dnevnog reda
 2. Član Komore – prijedlog za osnivanje Povjerenstva za unutarnju kontrolu i pritužbe
 3. Multisport kartica za članove HPK– prezentacija
 4. Verifikacija zapisnika
 5. Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija – usvajanje nakon provedenog savjetovanja
 6. Odluka o visini naknade za priznanje strane stručne kvalifikacije, izdavanje EU potvrde i priznanja inozemnog vježbeničkog staža
 7. Zakon o psihološkoj djelatnosti- sudjelovanje u e-savjetovanju
 8. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva – verifikacija edukacija Naklade Slap temeljem čl. 6. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima
 9. Odluka o uvjetima za ispis umirovljenih članova iz registra
 10. Izvješće sa sastanka predsjednice Komore sa predsjednicima povjerenstava i stručnih razreda
 11. 2nd EuroPsy Workshop 'Training for trainers: Supervisors' evaluation of EuroPsy competencies' - May 17, 2019 Brussels – sudjelovanje Ivanke Živčić Bećirević članice Povjerenstva za vježbenike HPK, plaćanje dijela troška koji ne snosi EFPA
 12. Izvještaj o radnom sastanku djelatnika Tajništva HPK i djelatnika  HLK
 13. Izvještaj o radu Tajništva
 14. Financijsko izvješće o poslovanju HPK od siječnja do ožujka 2019.
 15. Opremanje arhiva HPK prema mjerama HDA
 16. Edukacije u organizaciji Komore
 17. Edukacija za mentore
 18. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
 19. Natječaj za vježbenike
 20. Izvješće službenika za informiranje
 21. Edukacija Odgovornost liječnika  - građanskopravna, disciplinska i kaznenopravna odgovornost kroz sudsku praksu i praksu časnog suda HLK
 22. Razno

Zaključci i odluke:

Usvojen je Dnevni red.

Prijedlog člana HPK za donošenje Pravilnika o unutarnjoj kontroli i osnivanje Povjerenstva za unutrašnju kontrolu i pritužbe sukladno tumačenju pravnog savjetnika HPK nisu u skladu s trenutno važećim Zakonom o psihološkoj djelatnosti i Statutom Komore te ulazi u ingerenciju Nadzornog odbora, pa nije uzet u razmatranje.

Nije prihvaćen prijedlog da se svim članovima Komore pošalju Multisport kartice.

Verificirani su zapisnici 43. i 45. sjednice Upravnog odbora.

Usvojen je Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Usvojena je odluka o o visini naknade za priznavanje strane stručne kvalifikacije, izdavanje EU potvrde i priznavanje inozemnog vježbeničkog staža u sljedećim iznosima: priznavanje strane stručne kvalifikacije – 700,00 kn, izdavanje EU potvrde – 400,00 kn i priznavanje inozemnog vježbeničkog staža – 700,00 kn.

Odbijen je prijedlog predsjednice za prijavu u e-savjetovanje izmjena čl. 26. nacrta konačnog prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti.

Usvojen je prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva o verifikaciji edukacija Naklade Slap temeljem čl. 6. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

Usvojena je Odluka o uvjetima za ispis umirovljenih članova.

Primljeno je na znanje izvješće sa sastanka s predsjednicima povjerenstava i stručnih razreda održanog u Komori 15. travnja 2019.

Usvojen je prijedlog Povjerenstva za psihologe vježbenike o upućivanju Ivanke Živčić Bečirević na radionicu „2nd EuroPsy Workshop 'Training for trainers: Supervisors' evaluation of EuroPsy competencies“ koja će se 17. svibnja 2019. održati u Briselu i sufinanciranju dijela troškova.

Primljeno je na znanje izvješće s radnog sastanka djelatnika Tajništva Hrvatske psihološke komore i djelatnika Hrvatske liječničke komore.

Primljeno je na znanje izvješće o radu Tajništva.

Primljeno je na znanje izvješće o poslovanju HPK od siječnja do ožujka 2019.

Kontaktirat će se Hrvatski državni arhiv radi mogućnosti njihova angažmana u opremanju arhiva, a za slučaj da suradnja nije moguća raspisat će se natječaj za prikupljanje ponuda.

Raspravljano je o edukacijama za posebne kompetencije psihologa i perspektivi njihove organizacije.

Primljena je na znanje informacija o planu Povjerenstva za psihologe vježbenike da započne s edukacijama za mentore. 

Rasprava o sistematizaciji radnih mjesta odgođena je za iduću sjednicu UO HPK.

Primljena je na znanje informacija da je raspisan natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za još dvoje djelatnika upravno pravne struke.

Primljeno je na znanje izvješće Službenice za informiranje.

Donesena je odluka o upućivanju na edukaciju „Odgovornost liječnika - građanskopravna, disciplinska i kaznenopravna odgovornost kroz sudsku praksu i praksu časnog suda HLK“ djelatnika Tajništva HPK.

Donesena je odluka o upućivanju predsjednice na konferenciju Udruge poslodavaca u zdravstvu i podmirenju kotizacije i putnih troškova.

Donesena je odluka o sudjelovanju 2 djelatnika Tajništva HPK na javnoj tribini "To nisu samo ženske stvari". 

Donesena je odluka o blagajničkom maksimumu za 2019. godinu u iznosu od 10000,00 kuna.

Donošenje odluke o suorganizaciji 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa odgođeno je za buduće sjednice UO HPK.

Primljeno je na znanje izvješće o održanoj konstituirajućoj sjednici Stručnog razreda psihologa u socijalnoj skrbi.
 

***

Zagreb, 9. travnja 2019.

46. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u petak 26. travnja 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Član Komore – prijedlog za osnivanje Povjerenstva za unutarnju kontrolu i pritužbe
 3. Multipsport kartica za članove HPK – prezentacija
 4. Verifikacija zapisnika
 5. Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija – usvajanje nakon provedenog savjetovanja
 6. Odluka o visini naknade za priznanje strane stručne kvalifikacije, izdavanje EU potvrde i priznanja inozemnog vježbeničkog staža
 7. Zakon o psihološkoj djelatnosti - sudjelovanje u e-savjetovanju
 8. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva – verifikacija edukacija Naklade Slap temeljem čl. 6. Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima
 9. Odluka o uvjetima za ispis umirovljenih članova iz registra
 10. Izvješće sa sastanka predsjednice Komore sa predsjednicima povjerenstava i stručnih razreda
 11. Izvještaj o posjeti HLK
 12. Izvještaj o radu Tajništva
 13. Edukacije u organizaciji Komore
 14. Edukacija za mentore
 15. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
 16. Natječaj za vježbenike
 17. Izvješće službenika za informiranje
 18. Edukacija Odgovornost  liječnika  - građanskopravna, disciplinska i kaznenopravna odgovornost kroz sudsku praksu i praksu časnog suda HLK -980,00 kn (s PDV-om)
 19. Razno

 

***

45. sjednica Upravnog odbora
25. ožujka 2019., Zagreb, Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A.

Dnevni red:

 1. Prijedlozi za poboljšanje rada Komore - član Komore
 2. Usvajanje Dnevnog reda
 3. Verifikacija Zapisnika
 4. Pripreme za Skupštinu
 5. Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža-stavljanje u savjetovanje
 6. Godišnja preplata na Zakon.hr
 7. Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma-pokroviteljstvo skupa
 8. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstava- EU natječaji
 9. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji
 10. Izmjena u sadržaju edukacije „Psiholog u medicini rada-specifična znanja i vještine“ u okviru prethodno odobrenih tematskih cjelina i uvođenje jedne nove predavačice-stavljanje u savjetovanje/donošenje programa
 11. Imenovanje zamjene za nedostajućeg člana Povjerenstva za stručno usavršavanje
 12. Razno

Zaključci i odluke:

Zaključeno je da će se člana Komore pozvati na iduću sjednicu Upravnog odbora na kojoj će se raspravljati o njegovim prijedlozima.

Usvojen je Dnevni red.

Zapisnik 43. sjednice UO HPK ponovo će se dostaviti članovima Upravnog odbora na verifikaciju.

Utvrđen je dnevni red 38. Skupštine koja će se održati 30. ožujka 2019. u dvorani Prve gimazije u Zagrebu s početkom u 11 sati.

Donesena je odluka da se Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža stave u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Donesena je odluka o godišnjoj pretplati na Zakon.hr, u iznosu od 250,00 kn.

Načelno je prihvaćeno pokroviteljstvo skupa „Know-How razmjena: sport“, odnosno objava obavijesti o skupu na mrežim stranicama Komore.

Zaključeno je da Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva u  prijedlogu apliciranja Hrvatske psihološke komore na EU natječaje treba jasno definirati zahtjeve od Hrvatske psihološke komore.

Članovi Upravnog odbora zatražili su da se u Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji uvrste njihove primjedbe te da im se tako izmijenjeni Pravilnik dostavi na očitovanje.

Donesena je odluka o izmjeni sadržaja edukacije „Psiholog u medicini rada-specifična znanja i vještine“ u okviru prethodno odobrenih tematskih cjelina i uvođenje jedne nove predavačice sukladno prijedlogu Stručnog razreda psihologa u medicini rada.

Teuta Barušić imenovana je zamjenom za odsutnu članicu Povjerenstva za stručno usavršavanje Anu Strahinju Ratković.

Članovi Hrvatske psihološke komore koji nisu u zakonskom roku položili stručni ispit bit će obaviješteni da trebaju u roku od 30 dana pristupiti ispitu. One koji to ne učine brisat će se iz Imenika vježbenika.

Raspravljalo se o problemu ukidanja stručnog osposobljavanja za rad za psihologe u Zagrebu.

Predloženo je da se rasprava o uređivanju arhiva Hrvatske psihološke komore u skladu s mjerama Hrvatskog državnog arhiva održi na idućoj sjednici Upravnog odbora.

Primljeno je na znanje izvješće Josipa Lopižića o pripremama za 27. godišnju konferenciju hrvatskih psihologa.

Primljeno je na znanje izvješće zamjenice predsjednice Gordane Kamenečki o sudjelovanju na skupu Psihologija u praksi.

Primljeno je na znanje izvješće zamjenice predsjednice Gordane Kamenečki o sudjelovanju na dodjeli Nagrade VAM.

Primljeno je na znanje izvješće Ive Žegure o sudjelovanju na obilježavanju „Dana narcisa“.

Primljeno je na znanje izvješće predsjednice Andreje Bogdan o sudjelovanju na 1. kongresu KOKOZ-a i 3. hrvatskom kongresu medicinskog prava.

 

***

 

Zagreb, 19. ožujka 2019.

45. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore  održat će se u ponedjeljak 25. ožujka 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Prijedlozi za poboljšanje rada Komore – član Komore
 2. Usvajanje Dnevnog reda
 3. Verifikacija zapisnika
 4. Pripreme za Skupštinu
 5. Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža – stavljanje u savjetovanje
 6. Godišnja pretplata na Zakon.hr
 7. Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma – pokroviteljstvo skupa
 8. Prijedlog Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva – EU natječaji
 9. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji
 10. Izmjena u sadržaju edukacije „Psiholog u medicini rada-specifična znanja i vještine“ u okviru prethodno odobrenih tematskih cjelina i uvođenje jedne nove predavačice – stavljanje u savjetovanje / donošenje programa
 11. Imenovanje zamjene za nedostajućeg člana Povjerenstva za stručno usavršavanje
 12. Razno

 

***

44. elektronička sjednica Upravnog odbora
8. do 10. ožujka 2019., Zagreb, Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A.

Dnevni red:

 1. Izbor članova Stručnog razreda psihologa u socijalnoj skrbi
 2. Ponovno raspisivanje natječaja za Stručni razred za predškolsku psihologiju i Stručni razred za penološku psihologiju
 3. Naknada članovima Stručnog razreda za psihologa zaposlenih u socijalnoj skrbi
 4. M. G. – odustanak od daljnjeg kaznenog progona

Zaključci i odluke:

Donesena je odluka o imenovanju članova Stručnog razreda psihologa u socijalnoj skrbi.

Donesena je odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za Stručni razred za predškolsku psihologiju i Stručni razred za penološku psihologiju.

Donesena je odluka o naknadi članovima Stručnog razreda psihologa u socijalnoj skrbi za obavljene poslove u 2018. godini u iznosu od 1.000,00 kn.

Sukladno uputi odvjetnika Komore dogovoreno je da se, zbog nedostatka dokaza i troškova koji bi za Komoru mogli nastati neće preuzimati kazneni progon M. G. koja je oglašavala pružanje psiholoških usluga iako nije psiholog.

 

***

43. sjednica Upravnog odbora
01. ožujka 2019., Zagreb, Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Financijsko izvješće za 2018.
 4. Pripreme za Skupštinu
 5. Prijedlog Radne skupine za izmjenu Poslovnika o radu Skupštine
 6. Imenovanje blagajnika
 7. Odluke o donacijama i sponzorstvima
 8. D.B. - Psihologija prodaje - mišljenje Povjerenstva za stručna pitanja i Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada-zauzimanje stava
 9. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva-korištenje MMPI 201
 10. Izvješće Službenice za informiranje
 11. Izvješće o radu Tajništva
 12. Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija -stavljanje u savjetovanje
 13. Standardi rada psihologa u socijalnoj skrbi
 14. Razno

 

Zaključci i odluke:

Usvojen je Dnevni red.

Verificiran je zapisnik 41. sjednice UO HPK.

Prihvaćeno je Financijsko izvješće za 2018.

Odlučeno je da će se 38. Skupština održati 30. ožujka 2019. u dvorani Prve gimazije u Zagrebu s početkom u 11 sati.

O prijedlogu Radne skupine za uvođenje elektronskog  glasovanja članovaHrvatske psihološke komore i internetskog praćenja Skupština Hrvatske psihološke komore za izmjenu Poslovnika o radu Skupštine nije glasovano jer je isti u suprotnosti s odredbama drugih internih akata i suprotan pozitivnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Odluka predsjednice o imenovanju Branke Mustač na mjesto blagajnika imenovana primljena je na znanje.

Na prijedlog Povjerenstva za donacije i sponzorstva odobrena je donacija Društvu psihologa Varaždin za organizaciju Psihošpancira 2019. u iznosu od 4000,00 kn i sponzorstvo Filozofskom fakultetu u Rijeci za organizaciju Rijeke psihologije 2019. u iznosu od 4000,00 kn.

Podržano je mišljenje Povjerenstva za stručna pitanja vezano uz seminar “Psihologija prodaje”.

Upravni odbor primio je na znanje i suglasan je s odgovorom Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva na upit odvjetnice N. Đ. Đ. o pravnoj osnovikorištenja upitnika MMPI-201 prilikom vještačenja u sudskom postupku.

Primljeno je na znanje Izvješće službenice za informiranje za 2018. godinu.

Donesena je odluka o naknadi za rad za 2018. službenici za informiranje u iznosu od 5000,00 kn netto.

Za koordinatoricu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću imenovana je pravnica Ivana Vlah.

Primjeno je na znanje Izviješće o radu Tajništva.

Donesena je odluka da se Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnihkvalifikacija stavi u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Usvojeni su Standardi rada psihologa u socijalnoj skrbi.

Prihvaćeno je sklapanje aneksa ugovora s knjigovodstvenim servisom Vodo promet u mjesečnom iznosu od 4000,00 kn + PDV.

Dogovoreno je da će na svečanoj dodjeli nagrade VAM Komoru predstavljati zamjenica predsjednice Gordana Kamenečki.

Donesena je odluka o upućivanju predsjednice i dva zaposlenika Tajništva na kongres KOKOZ i podmirenju kotizacije, troškova smještaja i puta.

Odobren pojedinačni zahtjev članice.

Primljeno na znanje izvješće Ive Žegure o pripremi Simpozija kliničke psihologije.

 

***

Zagreb, 21. veljače 2019. godine

43. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore održat će se u petak 01. ožujka 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Financijsko izvješće za 2018.
 4. Pripreme za Skupštinu
 5. Prijedlog Radne skupine za izmjenu Poslovnika o radu Skupštine
 6. Imenovanje blagajnika
 7. Suglasnost na odluke Povjerenstva za donacije i sponzorstva
 8. D.B. – Psihologija prodaje – mišljenje Povjerenstva za stručna pitanja i Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada - zauzimanje stava
 9. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva – korištenje MMPI 201
 10. Izvješće Službenice za informiranje
 11. Izvješće o radu Tajništva
 12. Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija – stavljanje u savjetovanje
 13. Standardi rada psihologa u socijalnoj skrbi
 14. Razno
   

***

42. elektronička sjednica Upravnog odbora
25. veljače 2019. godine.

Dnevni red:

 1. sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme od godine dana sa osobama koje su na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Zaključci i odluke:

U skladu s usvojenim Planom rada za 2019. godinu sa osobama koje su na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme od godine dana za obavljanje poslova upravnog pravnika i specijaliste upravno-pravnih poslova.

 

***

41. sjednica Upravnog odbora
15. siječnja 2019., Zagreb, Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A.

Dnevni red:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Verifikacija Zapisnika sa 40. sjednice UO HPK
 3. Odluka o izboru kandidata na radno mjesto ekonomista/ice
 4. Termini sjednica UO u 2019. godini
 5. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
 6. Procedura u slučaju povrede osobnih podataka
 7. Izvještaj o radu Tajništva
 8. Uplatnice za članarinu
 9. Imenovanje člana Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa
 10. Raspisivanje natječaja za Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi, Stručni razred za penološku psihologiju i Stručni razred za predškolsku psihologiju
 11. Povjerenstvo za stručna pitanja – zahtjev za zauzimanje stajališta vezano za neovlašteno obavljanje psihološke djelatnosti
 12. Nadzor Hrvatskog državnog arhiva
 13. Odluke o naknadama za rad i naknadi putnih troškova članovima tijela, povjerenstava i stručnih razreda Komore
 14. Izvješće Povjerenika za informiranje
 15. Izmjene i dopune Pravilnika za priznavanje statusa kliničkog psihologa
 16. 12. Tjedan psihologije
 17. Pojedinačni zahtjevi članova
 18. Razno

Zaključci i odluke:

Verificiran je zapisnik 40. sjednice UO HPK.

Donesena je odluka o zapošljavanju Branke Mustač na radnom mjestu ekonomist/ica.

Predloženi su datumi održavanja sjednica UO HPK: 01.03.2019., 22.03.2019., 26.04.2019., 17.05.2019., 14.06.2019. U slučaju potrebe mogu se održati e-sjednice UO-a HPK.

Usvojen je Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka.

Usvojena je Procedura u slučaju povrede osobnih podataka.

Ana Majdanić razriješena je dužnosti članice Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa, a na njeno mjesto imenovan je Renato Pahić.

Raspisat će se natječaj za članstvo u Stručnom razredu za Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi, Stručni razred za penološku psihologiju i Stručni razred za predškolsku psihologiju u trajanju od 30 dana.

Odobrena su sljedeća financijska sredstva:

 • Iznos do 35.000,00 kn za uređenje prostora za arhivu Komore (po preporukama Hrvatskog državnog arhiva),
 • Iznos do 3.000,00 kn za pohađanje tečaja za arhivara,
 • Iznos do 35.000,00 kn za opremanje radnih mjesta,
 • Iznos do 1.400,00 kn za godišnju pretplatu na časopis Radno pravo,
 • Iznos do 1.500,00 kn za dvije kotizacije za seminar o usklađenju Zakona o pravu na pristup informacijama s GDPR-om.

Utvrđena je vrijednost boda za određivanje visine naknade za rad u tijelima Komore za 2019. godinu u neto iznosu od 2,50 kn.

Utvrđena je naknada troškova članovima tijela, povjerenstava i stručnih razreda za 2019. godinu:

 • za sastanke tijela, povjerenstava i stručnih razreda Komore u iznosu od dvije jednosmjerne autobusne karte,
 • članu Upravnog odbora Josipu Lopižiću odobrava se plaćanje najpovoljnije avio-karte na relaciji Dubrovnik-Zagreb za dolaske na sjednice Upravnog odbora, Skupštine i druge svrhe sukladno odluci Upravnog odbora,
 • utvrđena je naknada kilometraže prijeđene u službene svrhe kod korištenja privatnog automobila u službene svrhe, u iznosu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru,
 • članovima tijela koja primaju naknadu dnevnice se ne isplaćuju, ali se priznaje cestarina i ostali troškovi odobreni od strane Upravnog odbora.

Prihvaćena je odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju statusa kliničkog psihologa.

Na prijedlog HPD-a prihvaćena je suorganizacija 12. Tjedna psihologije u Hrvatskoj.

Dogovoren je broj upravnih postupaka koji Tajništvo treba odraditi do 01.03.2019.

Upravni odbor je upoznat da su uplatnice za članarine u izradi i da će biti dostavljene poštom članovima do kraja mjeseca.

Vezano za moguće nezakonito obavljanje psihološke djelatnosti dogovoreno je da se zatraže mišljenja Povjerenstva za stručna pitanja i Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada.

Službenik za informiranje upoznao je Upravni odbor s pristiglim zahtjevima i upozorenjem Povjerenika za infromiranje.

Upravni odbor odlučivao je o četiri pojedinačna zahtjeva članova Komore, te su dva zahtjeva usvojena, jedan odbijen i u jednom zatražena dodatna dokumentacija.

 

***

Zagreb, 10. siječnja 2019.

41. sjednica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore održat će se u petak 18. siječnja 2019. u 17:00 sati u prostorijama Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A, sa sljedećim

Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Odluka o izboru kandidata na radno mjesto ekonomista/ice
 3. Termini sjednica UO u 2019. godini
 4. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
 5. Procedura u slučaju povrede osobnih podataka
 6. Izvještaj o radu Tajništva
 7. Uplatnice za članarinu
 8. Imenovanje člana Povjerenstva za priznavanje statusa kliničkog psihologa
 9. Raspisivanje natječaja za Stručni razred psihologa u socijalnoj skrbi, Stručni razred za penološku psihologiju i Stručni razred za predškolsku psihologiju
 10. Povjerenstvo za stručna pitanja – zahtjev za zauzimanje stajališta vezano za neovlašteno obavljanje psihološke djelatnosti

***

Sjednice UO HPK - 2018. godina

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2