NATJEČAJ ZA ČLANOVE STRUČNIH RAZREDA KOMORE

KLASA: 013-05/18-01/01
URBROJ: 251-375/01-02-18-1

Zagreb, 15. ožujak 2018.


Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članaka 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o radu stručnih razreda Upravni odbor Komore je na svojoj 29. sjednici od 09. ožujka 2017. godine, donio ovu

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za kandidate za
članove stručnih razreda


Natječaj za kandidate za članove stručnih razreda raspisuje se za sljedeće stručne razrede:

  • stručni razred za zdravstvenu psihologiju,
  • stručni razred za predškolsku psihologiju,
  • stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada,
  • stručni razred za psihologe u profesionalnom usmjeravanju.

U stručni razred Upravni odbor Komore izabire i imenuje: predsjednika, zamjenika i najmanje tri člana stručnog razreda na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidati za stručni razred moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • diplomirani psiholog,
  • osnovna dopusnica,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan stručni razred.

Kandidat uz prijavu mora priložiti dokaze o ispunjavanju objavljenih uvjeta, životopis (Europass CV format) u kojem treba navesti i dosadašnje dužnosti i poslove koje je kandidat obavljao u Hrvatskoj psihološkoj komori i prijedlog programa rada stručnog razreda za naredno mandatno razdoblje.

Sadašnji članovi stručnih razreda mogu ponovo biti birani u stručni razred.

Natječaj se raspisuje s početkom od 15. ožujka 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Komore, tj. do 14. travnja 2018. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, s naznakom: „Prijava na natječaj za člana stručnog razreda za (navesti razred)“.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju članova stručnih razreda u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.


Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan 

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2