ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANA/ICU ETIČKOG ODBORA KOMORE

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 6. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske psihološke komore Upravni odbor Komore je na svojoj 20. sjednici od 17. listopada 2017. godine donio

O D L U K U
O RASPISIVANJU IZBORA
ZA ČLANA/ICU ETIČKOG ODBORA
HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

I.

Raspisuju se izbori za 1 člana/icu Etičkog odbora Hrvatske psihološke komore (u nastavku teksta: Komora).

II.

Početak izbora je 18. listopada 2017. od kojeg dana će se provoditi predizborne radnje.

III.

 

Kandidati/kinje mogu podnijeti prijave u roku od 30 dana od dana raspisivanja izbora, tj. do 16. studenog 2017. godine.

IV.

 

Lista kandidata/kinja objavit će se na WEB stranici Komore do 25. studenog 2017. godine.

V.

Skupština na kojoj se provode izbori mora se održati do 09. prosinca 2017. godine.

VI.

Kandidirati se može svaki/a član/ica Komore koji/a ima osnovnu dopusnicu i obavlja psihološku djelatnost.

Kandidata/kinju treba predložiti najmanje 10 članova Komore.

Prijedlog se ističe na propisanom obrascu na kojem se predlagači/ce potpisuju, a kandidat/kinja također pismeno izjavljuje da prihvaća kandidaturu.

Prijedlogu za kandidaturu kandidat/kinja prilaže životopis.

VII.

Prijave za kandidaturu dostavljaju se na adresu: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA, ZAGREB, Selska cesta 90A, s naznakom: „Kandidatura za člana/icu Etičkog odbora Hrvatske psihološke komore“.

KLASA: 013-03/17-01/02
URBROJ:251-375/01-02-17-1

U Zagrebu, 17. listopada 2017. godine

                                                                    PREDSJEDNICA
                                                                    HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

                                                                    Andreja Bogdan

 

PRILOG:

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU ETIČKOG ODBORA

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA/ICU ETIČKOG ODBORA

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2