NATJEČAJ ZA ČLANOVE STRUČNOG RAZREDA PSIHOLOGA U PALIJATIVNOJ SKRBI

KLASA: 013-05/17-01/02
URBROJ: 251-375/01-02-17-1

Zagreb, 13. listopada 2017.

 

Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske psihološke komore i članaka 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o radu stručnih razreda Upravni odbor Komore je na svojoj 19. sjednici od 13. listopada 2017. godine, donio ovu

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za kandidate za
članove Stručnog razreda psihologa u palijativnoj skrbi

 

Natječaj za kandidate za članove stručnih razreda raspisuje se za Stručni razred psihologa u palijativnoj skrbi.

U stručni razred Upravni odbor Komore izabire i imenuje: predsjednika, zamjenika i najmanje tri člana stručnog razreda na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidati za stručni razred moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • diplomirani psiholog,
  • osnovna dopusnica,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u području psihološke djelatnosti za koje je osnovan stručni razred.

Kandidat uz prijavu mora priložiti dokaze o ispunjavanju objavljenih uvjeta, životopis (Europass CV) u kojem treba navesti i dosadašnje dužnosti i poslove koje je kandidat obavljao u Hrvatskoj psihološkoj komori i prijedlog programa rada stručnog razreda za naredno mandatno razdoblje.

Natječaj se raspisujes početkom od 16. listopada 2017. godine.

Rok za podnošenje prijavaje 30 dana od dana objavljivanja natječaja na web stranici Komore, tj. do 14. studenog 2017. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Hrvatska psihološka komora, Zagreb, Selska cesta 90A, s naznakom: „Prijava na natječaj za člana Stručnog razreda psihologa u palijativnoj skrbi“.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru i imenovanju članova stručnih razreda u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.

Predsjednica Hrvatske psihološke komore
Andreja Bogdan

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2