Prijavnica za polaganje stručnog ispita

 

Nakon obavljenog vježbeničkog staža psiholozi vježbenici obavezni su položiti psihološki stručni ispit, nakon čega ostvaruju pravo na osnovnu dopusnicu, odnosno odobrenje za samostalan rad.

Prijava se može podnijeti najranije mjesec dana prije isteka vježbeničkog staža, a najkasnije 6 mjeseci nakon isteka vježbeničkog staža.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se pisanim putem:
e-mailom (hpk@psiholoska-komora)
faxom (01-3013-815)
ili na adresu: Hrvatska psihološka komora, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb.

Prije polaganja stručnog ispita vježbenik treba u Komoru dostaviti uredno ispunjenu i ovjerenu vježbeničku knjižicu, te platiti troškove polaganja stručnog ispita u iznosu od 200,00 kn i troškove izdavanja osnovne dopusnice u iznosu od 200,00 kn.

Uplata navedenih troškova se može izvršiti na žiro-račun Komore IBAN: HR1123600001101712980, model: 67, poziv na broj: OIB, uz naznaku svrhe uplate.

Ukoliko psiholog vježbenik ispunjava sve uvjete za polaganje ispita, najkasnije 8 dana prije polaganja Komora izdaje rješenje o polaganju stručnog ispita u kojem se utvrđuje datum i mjesto polaganja.

Ukoliko psiholog vježbenik ne može iz opravdanih razloga pristupiti ispitu, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti Komoru. Ukoliko to ne učini, smatra se da je ispitu pristupio, te ponovo mora snositi troškove ispita.

Nakon položenog stručnog ispita dobiva se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Osnovna dopusnica izdaje se nakon slijedećeg sastanka Povjerenstva za osnovne dopusnice, a dostavlja se poštom.


Termini održavanja stručnih ispita u 2017. godini

 

Stručni ispit HPK - osnovne informacije

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon: 13 - 18h
fax: + 385 1 3013815       uto-pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2