Zahtjev za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

Osobe koje su vježbenički staž obavile u inozemstvu i žele da im isti bude priznat radi polaganja stručnog ispita moraju zatražiti priznavanje inozemnog vježbeničkog staža.

Potrebni dokumenti:

 

1. Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža,

2. dokaz o obavljenom vježbeničkom stažu (ugovor, potvrda poslodavca odnosno pravne ili fizičke osobe kod koje je vježbeništvo obavljeno, potvrda fakulteta ukoliko je vježbenički staž obavljen u tijeku studija prema planu i programu fakulteta),

3. program vježbeničkog staža,

4. mišljenje mentora,

5.  dokaz o kompetentnosti mentora (potpisani životopis mentora, reference i sl.),

6. dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnog vježbeničkog staža (700,00 kn),

7. dokaz o uplati upravne pristojbe (70,00 kn u državnim biljezima ili uplatom na račun državnog proračuna.

Prilozi se dostavljaju u ovjerenim preslikama od strane javnog bilježnika i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Naknada: 700,00 kn

Uputa za plaćanje:
korisnik: Hrvatska psihološka komora
broj računa: HR1123600001101712980
model i poziv na broj: HR67 OIB
svrha doznake: priznavanje inozemnog vježbeničkog staža

Upravna pristojba: 70,00 kn

Uputa za plaćanje:
Upravna pristojba plaća se u državnim biljezima te se prilaže podnesku lijepljenjem biljega na obrazac zahtjeva.

U slučaju plaćanja pristojbe na račun, pristojba se plaća na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, IBAN HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj primatelja 5002-42395-OIB podnositelja zahtjeva. U opisu plaćanja potrebno je naznačiti za koji akt ili radnju se pristojba plaća. Dokaz o plaćenoj pristojbi (preslika uplatnice ili izvatka s računa) prilaže se uz podnesak koji se podnosi Hrvatskoj psihološkoj komori.

Nadležno tijelo i propisi:
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001
E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)
Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (http://www.psiholoska-komora.hr/1050
Smjernice za priznavanje inozemnog vježbeničkog staža (http://www.psiholoska-komora.hr/1062)

Pravni lijek:
Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Žalba se predaje Hrvatskoj psihološkoj komori neposredno u pisanom obliku, poštom ili usmeno na zapisnik.

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon - pet: 9 - 11h
fax: + 385 1 3013815
Hrvatska psihološka komora
Selska cesta 90A, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: HR1123600001101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa2