NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROCJENI ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA

11.10.2016

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o procjeni zdravstvenih tehnologija.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4103

Opis savjetovanja: Pravilnik se donosi temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (″Narodne novine″, broj 124/11) na prijedlog Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Svrha donošenja ovog provedbenog propisa je utvrđivanje procesa procjene zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj razini, kako zbog davanja nepristrane, stručne, objektivne i transparentne preporuke o opravdanosti primjene nove ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije u svrhu donošenja konačne odluke u zdravstvenoj politici, tako i zbog mogućnosti ostvarivanja vlastitih prihoda što ih Agencija ostvari svojim poslovanjem. Odredbe prijedloga Pravilnika predstavljaju alat za racionalizaciju zdravstvenog sustava uz poboljšanje kliničke i troškovne učinkovitosti te u konačnici neizravno poboljšavaju kvalitetu zdravstvene zaštite. Procjena zdravstvenih tehnologija također sprječava moguću korupciju u zdravstvenom sustavu zbog objektivnosti i transparentnosti sustava.

Savjetovanje je otvoreno do 10. studenog 2016., a provodi ga Ministarstvo zdravlja.

NACRT PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA OBITELJSKOG ZAKONA

11.10.2016

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene za Obiteljski zakon i Teza za Obiteljski zakon.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4049

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u cilju donošenja što kvalitetnijeg propisa, te omogućavanja zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje sugestije, komentare i prijedloge kako bi se unaprijedilo područje obiteteljskopravne problematike, koja se tiče izrazito velikog broja građana Republike Hrvatske te predložila najbolja normativna rješenja u obiteljskom zakonodavstvu, koja će ponovno uvesti stabilnost sustava i time smanjiti rizike nastale donošenjem ObZ-a 2015. i čime će se ponovno uspostaviti kontinuitet u zakonodavnom uređenju i praktičnom postupanju, a sve ovo temeljeno na standardima najbolje prakse u ovom području, a koja će biti usklađena s Ustavom i međunarodnim ugovorima koji čine dio unutarnjeg pravnog sustava Republike Hrvatske, kao i pravnom stečevinom Europske unije.

Savjetovanje je otvoreno do 11. studenog 2016., a provodi ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

ODLUKA O PRODULJENJU POZIVA ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA RAD U STRUČNIM POVJERENSTVIMA HPK

19.09.2016

Temeljem Plana rada Hrvatske psihološke komore za 2016. godinu, usvojenog na 28. Skupštini Hrvatske psihološke komore, Upravni odbor je na svojoj 5. sjednici od 15. rujna 2016. donio

Odluku o produljenju poziva za  prijavu kandidata za rad
u stručnim povjerenstvima Hrvatske psihološke komore

Produljuje se Poziv za sljedeća stručna povjerenstva:

1. Povjerenstvo za psihodijagnostička sredstva – 2 člana
- Djelokrug rada povjerenstva je:

1. predlaganje kategorije psihodijagnostičkog sredstva,
2. predlaganje uvrštavanja pojedinog psihodijagnostičkog sredstva u Popis posebno zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava, koji donosi Upravni odbor Komore.
3. predlaganje Upravnom odboru Komore postupka u slučajevima neovlaštenog korištenja psihodijagnostičkih sredstava,
4. predlaganje mjera za poboljšanje uporabe i zaštite psihodijagnostičkih sredstava.

2. Povjerenstvo za privatnu praksu – 1 član
- Povjerensto odlučuje o zahtjevu za otvaranje privatne psihološke prakse.

3. Povjerenstvo za priznavanje statusa kliničkog psihologa – 1 član
- Povjerenstvo odlučuje o zahtjevima za priznavanje statusa kliničkog psihologa.

4. Povjerenstvo za stručni nadzor – 3 člana
- Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  1. izrađuje prijedlog liste psihologa koji će provoditi stručni nadzor (u nastavku teksta: provoditelj stručnog nadzora),
  2. izrađuje stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,
  3. izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora,
  4. vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,
  5. sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,
  6. koordinira provođenje stručnog nadzora s nadležnim inspekcijama i drugim nadležnim tijelima,
  7. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.


UVJETI:

za T.1. – T.2.:
o   U Povjerenstva se mogu imenovati članovi  Komore koji imaju osnovnu dopusnicu i najmanje 5 godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti

za T.3.
o   U Povjerenstva se mogu imenovati članovi  Komore koji imaju osnovnu dopusnicu i priznati status kliničkog psihologa

za T.4.
o   U Povjerenstva se mogu imenovati članovi  Komore koji imaju osnovnu dopusnicu i najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju psihološke djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 10. listopada 2016.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju uvjeta za ona povjerenstva za koja su navedeni posebni uvjeti (radno iskustvo).

Prijave se podnose pisanim putem, na adresu: Hrvatska psihološka komora, Iblerov trg 9/VI, 10000 Zagreb.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE: SPORTSKA PSIHOLOGIJA U HRVATSKOJ DANAS

16.09.2016

   U Novinarskom domu u Zagrebu je 15. rujna 2016. godine održana konferencija za novinare o stanju u sportskoj psihologiji u Hrvatskoj danas kao i regulativi koja ju prati. Konferenciju su organizirali Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko psihološko društvo, a na njoj je uz predsjednike ovih krovnih strukovnih institucija Hrvoja Gligore i Josipa Lopižića govorio i predsjednik Stručnog razreda za psihologiju sporta HPK Amir Zulić.

   U uvodnom dijelu, Hrvoje Gligora je predstavio kronologiju nastanka zakonske regulative iz psihologije sporta: od izrade Standarda rada psihologa u području psihologije sporta, do Elaborata o posebnim dopusnicama iz područja psihologije sporta – psihološke pripreme sportaša, reguliranja stručnog naziva sportskog psihologa i u konačnici, edukacije za stjecanje posebne dopusnice iz ovog područja. Naglašena je svrha donošenja ovakve regulacije kojoj je glavni cilj zaštita krajnjih korisnika od pružanja nestručnih oblika usluga, kao i osiguravanje kvalitetne usluge od strane sportskih psihologa putem zahtjeva za stalnim usavršavanjem i poštivanjem Zakona o psihološkoj djelatnosti i Kodeksa etike psihološke djelatnosti.

   O međunarodnim iskustvima u reguliranju ove grane psihologije govorio je Josip Lopižić, predstavivši ukratko neka američka i engleska iskustva, ali je istaknuo i kako je hrvatski model u europskom okruženju prepoznat kao dobar način reguliranja profesije te će kao takav vjerojatno naći svoju primjenu i u drugim europskim zemljama. Najavio je i početak održavanja edukacije za posebne dopusnice iz psihologije sporta koja u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva počinje 24. rujna 2016. godine.

   Amir Zulić govorio je o svakodnevici sportskih psihologa, važnosti i ulozi sportskog psihologa u radu sa sportašima, trenerima i timovima, i ukazao na potrebu prisutnosti psihologa u timu koji radi na pripremi sportaša. Predstavio je neka pozitivna iskustva iz hrvatske prakse, no naglasio je kako se svakodnevnoj praksi mnogi nepsiholozi predstavljaju kao sportski psiholozi nudeći usluge psihološke pripreme za sportaše, što nije u skladu sa zakonskim odredbama. Upravo su zato psiholozi preko svojih strukovnih tijela pokrenuli inicijative boljeg upoznavanja novinara, sportskih saveza i drugih sportskih institucija sa svrhom regulative kojoj je primarni i najvažniji cilj zaštita korisnika naših usluga, ali i dobrobit koju u svojem radu dobivaju od sportskih psihologa. 
 

Prilozi:

Standardi rada psihologa u području psihologije sporta

Pravilnik o stručnom nazivu psihologa u području psihologije sporta

Elaborat o posebnim dopusnicama iz područja psihologije sporta

Program edukacije za stjecanje posebne dopusnice u području psihološke pripreme sportaša

Popis sportskih psihologa - stručnjaka za psihološku pripremu sportaša

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ KLINIČKE PSIHOLOGIJE

22.07.2016

Obavještavamo potencijale studente da je na web stranici Poslijediplomske referade objavljen natječaj za upis na Specijalistički studij iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite tajnici studija Antoniji Maričić na e-mail specklin@ffzg.hr

Obavijest članovima - materijali za 29. izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatske psihološke komore

04.07.2016

Cijenjene kolegice i kolege,

obaviještavamo Vas da su objavljeni materijali o kojima će se raspravljati na 29. izvanrednoj sjednici Skupštine Hrvatske psihološke komore, a dostupni su Vam nakon što se preko korisničkog računa logirate na web stranice Komore.

POZIV NA 29. IZVANREDNU SKUPŠTINU HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

28.06.2016

KLASA: 003-08/16-01/02
URBROJ: 251-375/01-01-16-1
Zagreb, 28. lipnja 2016.


Temeljem članka 13. Statuta Hrvatske psihološke komore i članka 3. i 12. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske psihološke komore, sazivam 29. izvanrednu Skupštinu Hrvatske psihološke komorekoja će se održati u subotu 09. srpnja 2016. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb, Dvorana D-II, s početkom u 13:00 sati i sa sljedećim  


DNEVNIM REDOM:

1.     Ponuda za kupnju poslovnog prostora


Materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni 05. srpnja 2016. godine na web-stranicama Komore i biti će Vam dostupni nakon što se preko korisničkog računa ulogirate na web-stranice.

Radi što bolje organizacije rada Skupštine, molimo Vas da svoj dolazak svakako potvrdite do 06. srpnja 2016. godine, pisanom obavijesti Tajništvu Komore poslanom faksom ili e-mailom.

Srdačno,

Hrvoje Gligora
predsjednik Hrvatske psihološke komore

EUROPSKI PSIHOLOZI NUDE SVOJE STRUČNO ZNANJE: „DUŽNOST POMAGANJA U IZBJEGLIČKOJ KRIZI U EUROPI“

23.09.2015


Europa se suočava s priljevom izbjeglica koji je bez presedana u skorije vrijeme. Ove izbjeglice bježe od rata, nasilja, terorizma, političkog progona i siromaštva. Riskiraju svoje živote kako bi prešle mediteransku i druge granice te došle u Europu, gdje se nadaju pronaći rješenje za svoju situaciju i sigurno mjesto za život. Mnoge ne prežive prijelaz ili izrabljivanje od krijumčara ljudima, kao što smo vidjeli u posljednje vrijeme. Iako se humanitarna podrška poboljšava i neke zemlje EU preuzimaju velik broj izbjeglica, izbjeglice se uglavnom susreću s ogromnim poteškoćama u pronalaženju novog mjesta za život, u prilagodbi na svoje novo okruženje, u izgradnji novog života usred predrasuda i neprijateljstva te u suočavanju s problemima psihičkog zdravlja prouzročenim njihovim stresnim iskustvima.

Zajednica psihologa u Europi, koju zastupa Europski savez psiholoških društava (European Federation of Psychologists Associations – EFPA), slijedi poziv Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, Antónia Guterresa, koji tvrdi: “Europa ne može napredovati u odgovoru na krizu pristupajući joj parcijalno ili u malim koracima. Ni jedna zemlja to ne može učiniti sama i niti jedna zemlja ne može odbiti  učiniti svoj dio (…) Jedini način rješavanja ovog problema je da Europska unija i sve zemlje članice primijene zajedničku strategiju, temeljenu na odgovornosti, solidarnosti i povjerenju”. (1)

EFPA poziva sve europske vlade, agencije, zajednice i sve nadležne na uključivanje  europskih  psihologa u nastojanja rješavanja izbjegličke krize, u koordinaciji s organizacijama članicama EFPA-e, dostupnim u 36 zemalja.

EFPA također poziva sve psihologe u Europi da svoju stručnost učine dostupnom onima koji pokušavaju pomoći u ovoj situaciji, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Prof. Telmo Mourinho Baptista, predsjednik EFPA-e, navodi: "Mi smo odgovorni za korištenje naše stručnosti u traumi, žalovanju, posljedicama gubitka zajednice i poteškoćama u prilagodbi na nove uvjete života, na najbolji mogući način u ovoj humanitarnoj katastrofi."

EFPA poduzima aktivnosti sa svim svojim udrugama članicama, Stalnim odborom za psihologiju katastrofe i krize, Stalnim odborom za psihologiju u zajednici, kao i s radnim skupinama za kulturalnu i etničku različitost te s Odborom za ljudska prava, kako bi unaprijedila razmjenu znanja i suradnju. Također, osniva radnu skupinu za razvoj akcijskog plana za mjesece koji slijede.

Baptista: "Ova izmještanja nisu novost u povijesti Europe, ali sada imamo znanje i resurse, a time i dužnost pomoći onima u potrebi. Ova kriza će imati dugoročne posljedice. Način na koji se sada njome bavimo obilježit će budućnost mnogih. Sada je vrijeme za pridržavanje vrijednosti temeljenih na ljudskim pravima i djelovanje u skladu s njima."

(1) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51797#.Vfvd3qzos0M
* http://www.efpa.eu/

EFPA – European Federation of Psychologists’ Associations
Rue du Marché aux Herbes 105/39 – 1000 Brussels – Belgium
www.efpa.eu +32 2 5034953 – headoffice@efpa.eu

Konferencija za novinare: Trebaju li nam klinički psiholozi?

17.06.2015

Konferencija za novinare: Trebaju li nam klinički psiholozi? Tko su, što rade, kako ih drugi vide – uz osvrt na javnu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Novinarski dom, Zagreb, 17. lipnja 2015. godine


Cilj nam je da magistri psihologije sa statusom kliničkog psihologa, a zaposleni su u sustavu zdravstva i pružaju usluge zdravstvene zaštite novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti postanu zdravstvenim radnicima – istaknuo je predsjednik Hrvatske psihološke komore Hrvoje Gligora na današnjoj konferenciji za novinare u zagrebačkom Novinarskom domu organiziranoj o temi 'Trebaju li vam klinički psiholozi? Tko su, što rade, kako ih drugi vide – uz osvrt na javnu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti'. Usto, predložit ćemo i nadopunu članka 14. u kojoj se zalažemo za revitalizaciju radnih mjesta kliničkih psihologa na razini primarne zdravstvene zaštite i to uvođenjem standarda zapošljavanja kliničkih psihologa u timu medicine rada i palijativne skrbi te zaštiti mentalnog zdravlja.

Andreja Bogdan, članica Upravnog odbora Komore rekla je kako će predloženi standardi smanjiti nepotrebno upućivanje pacijenata u bolnice i poboljšati  kvalitetu zdravstvenih usluga na primarnoj razini. Nataša Jokić-Begić s Odsjeka za psihologiju je navela niz inozemnih podataka koji ukazuju na potrebu uključivanja psihologa u primarnu zdravstvenu zaštitu jer se time značajno utječe na prevenciju psihičkih i tjelesnih bolesti, te bolje zbrinjavanje osoba oboljelih od raznih bolesti. Osim toga, time se postižu značajne ekonomske uštede za cjelokupni zdravstveni sustav.

Gordana Kamenečki-Puclin, predsjednica Stručnog razreda za kliničku psihologiju HPK istaknula je da je Komora u potpunosti normativno uredila područje svoje djelatnosti i stvorila preduvjete da se klinički psiholozi kao zanimanje, kako po svom opsegu i složenosti poslova, tako i po formalnom obrazovanju mogu svrstati u zdravstvenu djelatnost. HZZO početkom ove godine prepoznao je važnost kliničkih psihologa u zdravstvu, i pružio mogućnost sklapanja ugovora za samostalnu djelatnost kliničke psihologije na razini specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Većina zdravstvenih ustanova pozitivno je ocjenila ovu mogućnost i iskazala interes za sklapanje ugovora. Očekujemo da će konačno definiranje kliničkih psihologa kao zdravstvenih radnika omogućiti razvoj djelatnosti kliničke psihologije, te usluge kliničkih psihologa učiniti dostupnijima, čime će se povećati kvaliteta zdravstvene zaštite i omogućiti zapošljavanje kliničkih psihologa.

  

 

 

 

Očitovanje Međunarodnog povjerenstva za testove o upotrebi testova u istraživačke svrhe

01.12.2014

Hrvatski prijevod Očitovanja Međunarodnog povjerenstva za testove o upotrebi testova i drugih mjernih instrumenata u istraživačke svrhe objavljujemo kao zajednički projekt Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.

Hrvoje Gligora,
Predsjednik Hrvatske psihološke komore

PRIJEDLOG ODREĐIVANJA PSIHOLOŠKE DJELATNOSTI U POSLOVIMA ORGANIZACIJSKIH PSIHOLOGA

14.11.2014

Stručni razred za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada

UNAPRIJEĐEN POLOŽAJ PSIHOLOGA U SUSTAVU ZDRAVSTVA

13.11.2013

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je 23. listopada 2013. odluku (objavljenu u NN 128/2013.) prema kojoj je izmijenjena i dopunjena Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu s tim, umjesto dosadašnjih usluga dijagnostičke psihologije, kraćeg psihodijagnostičkog intervjua te prikupljanja podataka psihološkim dijagnostičkim postupcima i metodama, novom odlukom odobrene su slijedeće usluge psihologa u okviru dijagnostičko-terapijskih postupaka:

Više..

Suradnja s Udrugom profesionalnih vozača Convoy

05.06.2013

Stručni razred psihologa u medicini rada uspostavio je suradnju s Udrugom profesionalnih vozača Convoy. U zajedničkom djelovanju u tom području nastojimo stalno širiti spektar aktivnosti na obostranu korist. Više...

Kontakt podaci

tel: + 385 1 3014001 pon: 13 - 18h
fax: + 385 1 3013815       uto-pet: 9 - 14h
Hrvatska psihološka komora
Iblerov trg 9, Zagreb
OIB: 43243263462
Žiro-račun: 2360000-1101712980
email: hpk@psiholoska-komora.hr
Mapa